„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Selecția membrilor Comisiei de apel – prevenirea și combaterea dopajului în Sport

Secretariatul General al Guvernului

SGG încearcă pentru a doua oară în ultima perioadă să completeze Comisia de apel, instituție care funcționează în temeiul Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport și a Ordinului SGG nr. 509/2022 pentru aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților este data de 2 august 2022, ora 16:00, la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1, Sector 1 și trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere adresată secretarului general al Guvernului;
 2. act de identitate (original și copie);
 3. documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, precum și alte forme de certificare relevante (original și copie);
 4. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;
 5. declarație pe propria răspundere că nu deține calități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de apel a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor;
 6. declarație pe propria răspundere a faptului că nu a fost suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârșirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping (dacă este cazul);
 7. curriculum vitae.

La depunerea dosarului de înscriere, documentele solicitate în copie trebuie însoțite în mod obligatoriu de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate.

Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării interviului.

Afișarea rezultatelor se va face pe pagina de internet a SGG (www.sgg.gov.ro). Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021/314.34.00 – int. 1195.

CALENDARUL PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR COMISIEI DE APEL:

Nr.

crt.

 

Acțiune

 

Data

1.Publicare anunț22.07.2022
2.Termen depunere dosare pentru înscriere la concurs25.07-02.08.2022
3.Selecția dosarelor03-05.08.2022
4.Afișarea rezultatelor08.08.2022
5.Depunerea contestațiilor09.08.2022
6.Soluționarea contestațiilor10-11.08.2022
7. Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor12.08.2022
8.Interviu16-17.08.2022
9.Afișarea rezultatelor în urma interviului18.08.2022
10.Depunerea contestațiilor19.08.2022
11Soluționarea contestațiilor22-23.08.2022
12Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor24.08.2022
13Afișarea rezultatelor finale25.08.2022

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA concursului pentru selecția membrilor Comisiei de apel

TEMATICA:

 1. Domeniul de aplicare a Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport;
 2. Încălcările reglementarilor anti-doping;
 3. Dovedirea dopajului;
 4. Principiul responsabilității stricte;
 5. Organizarea și funcționarea Comisiei de apel;
 6. Sancțiunile aplicabile pentru încălcările reglementărilor anti-doping care implică: substanțe de abuz, substanțe specifice și nespecifice;
 7. Aplicarea legii mai favorabile;
 8. Jurisdicția anti-doping;
 9. Sancțiuni aplicabile pentru încălcările repetate ale reglementarilor anti-doping;
 10. Gestionarea cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping non-analitice.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1229 din 27/12/2021
 2. Hotărâre nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 199, Partea I, din 28.02.2022
 3. Ordin nr. 147/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial nr. 151, Partea I, din 15.02.2022;
 4. Codul Mondial Anti-Doping (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
 5. Standardul internațional pentru testare și investigații (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
 6. Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
 7. Ordinul Președintelui A.N.A.D. nr. 183/08.11.2021 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1096 din 17.11.2021.

MODUL DE DESFĂȘURAREA A INTERVIULUI DE SELECȚIE:

În vederea susținerii interviului, candidații care au fost declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta cu actul de identitate la data, locul și ora stabilite și comunicate de către Secretariatul General al Guvernului.

Durata interviului pentru fiecare candidat este de maxim 30 de minute. În cadrul interviului vor fi evaluate următoarele criterii:

 1. cunoştinţele menționate în tematică și bibliografie;
 2. capacitate de analiză și sinteză;
 3. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 4. abilitățile de comunicare;
 5. motivația candidatului.

Interviul se notează cu maxim 100 de puncte de către fiecare membru al comisiei de selecție. Punctajul minimum necesar promovării interviului este de 80 de puncte. Punctajul final acordat la interviu se stabilește pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție. Interviul se înregistrează prin mijloace audio și/sau video. Rezultatul interviului va fi afișat pe pagina de internet a SGG sub formă de admis/respins, în termenul prevăzut în calendarul pentru selecția membrilor Comisiei de apel.

 • Model cerere de înscriere (.doc)
 • Model – Declarație pe propria răspundere (.doc)

Succes tuturor participanților la concurs!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Selecția membrilor Comisiei de apel – prevenirea și combaterea dopajului în Sport