„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

OUG - Proiect

Proiectul Ordonanţei de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 a fost pus în dezbatere publică. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de avizare este până la data de 11.12.2021, dar având în vedere necesitatea de asigurare a fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului, proiectul va fi avizat și adoptat în cel mai scurt timp. Inițiator este Ministerul Finanțelor.

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

Având în vedere:

– analiza execuției bugetare derulată pe parcursul primelor zece luni ale anului 2021;

– corelarea planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;

– asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

– asigurarea fondurilor necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei și stimulare a vaccinării anti COVID -19;

– asigurarea fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei;

– asigurarea fondurilor necesare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ;

– asigurarea fondurilor pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare;

– asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;

– asigurarea continuării achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, respectiv a obligațiilor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale față de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat precum și a stingerii unor obligații de plată ale agenților economici/unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

– asigurarea de sume pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– alocarea de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;

– asigurarea fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;

– asigurarea fondurilor în vederea desfășurării normale a activității unor ordonatori principali de credite până la finele anului;

– asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

–  prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare;

și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:

– riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității ordonatorilor principali de credite, care nu își vor putea îndeplini rolul, atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin actele normative de organizare și funcționare;

– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu execuția bugetară pe primele zece luni ale anului;

–  riscul neasigurării fondurilor necesare pentru derularea programelor naționale de sănătate, precum și pentru implementarea măsurilor de combatere a pandemiei și stimulare a vaccinării anti COVID – 19;

– riscul neasigurării fondurilor pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a scrapiei;

– riscul neasigurării fondurilor necesare pentru achiziționarea de stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ;

– riscul neasigurării fondurilor pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare;

– riscul neasigurării fondurilor pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative și a dobânzilor legale aferente titlurilor executorii;

– riscul neachitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, respectiv a obligațiilor înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale față de furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat precum și a stingerii unor obligații de plată ale agenților economici/unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

– riscul neasigurării de sume pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;

– riscul nealocării fondurilor pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;

– riscul diminuării capacității de finanțare a cheltuielilor de către unitățile administrativ-teritoriale;

– riscul imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorilor principali de credite;

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. – Bugetul de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.236 și nr.236 bis din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art.2. – (1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2021, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr.1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2021 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr.2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2021 se majorează la venituri cu suma de 1.112,2 milioane lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.297,6 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 5.943,3 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 4.831,0 milioane lei.

Art.3. – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, să diminueze cu suma de 108.019 mii lei capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare”.

Art.4. – (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, să majoreze veniturile proprii cu suma de 78.235 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”.

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare” să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare” creditele de angajament cu suma de 1.075.000 mii lei.

(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România-Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare” să diminueze la componenta „0101 Finanțarea din FEN postaderare” creditele bugetare cu suma de 25.000 mii lei.

(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de management pentru Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România – Serbia 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare” să diminueze la componenta „0202 Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale” creditele bugetare cu suma de 1.420 mii lei.

(5) Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fișa programului”, la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, cu încadrare în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe anul 2021 la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, următoarele programe noi:

 1. a) „Programul privind Elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism”;
 2. b) „Programul de cofinanțare a hărților de risc pentru cutremure și alunecări de teren conform H.G. nr.932/2007”;
 3. c) „Programul multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților conform U.G. nr. 53/2019”;
 4. d) „Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință, conform O.G. nr. 20/1994”.

Art.5. – Se autorizează Ministerul Finanțelor în anexa nr. 3/16/27 „Fișa Programului”, la Programul cod 1950 „Modernizarea sistemului informatic” să majoreze creditele de angajament pe anul 2021 cu suma de 97 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20 „Bunuri și servicii”, și să diminueze creditele de angajament pe anul 2021 cu aceeași sumă de la Programul cod 541 „Administrarea finanțelor publice”, capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

Art.6. – Se autorizează Ministerul Justiției să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, următoarele modificări:

 1. a) să majoreze capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”, subcapitolul 16.10.03 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, cu suma de 450 mii lei;
 2. b) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” – paragraful 30.10.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice”, cu suma de 64 mii lei;
 3. c) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri din învățământ”, cu suma de 249 mii lei, subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară”, cu suma de 400 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”, cu suma de 5 mii lei.

Art.7. – Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” la partea de venituri următoarele modificări:

 1. a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri”, cu suma de 44 mii lei;
 2. b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ” se majorează cu 145 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” se majorează cu suma de 102 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” se majorează cu suma de 35 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” se majorează cu suma de 18.888 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” se majorează cu suma de 610 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” se diminuează cu suma de 942 mii lei;
 3. c) să diminueze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice”, cu suma de 1.000 mii lei;
 4. d) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale” se diminuează cu suma de 26.964 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii” se diminuează cu suma de 1.523 mii lei și subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor” se diminuează cu suma de 7.623 mii lei;
 5. e) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” se diminuează cu suma de 662 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” se majorează cu suma de 1.240 mii lei;
 6. f) se majorează capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, cu suma de 659 mii lei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3), (4) și (13) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, în anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificației bugetare, din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală, precum și între capitole bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din contractele de achiziții de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparații curente și reparații capitale la tehnica de luptă și echipamente militare, precum și pentru finalizarea unor achiziții de echipamente militare.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Apărării Naționale, până la sfârșitul exercițiului bugetar, să încheie contracte multianuale până la sfârșitul exercițiului bugetar, în limita creditelor de angajament aprobate la titlul 20 „Bunuri și servicii”, pentru asigurare service aparatură, lucrări pentru efectuarea de reparații curente, încheierea de contracte prestări servicii, utilități, precum și cele aferente hrănirii, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art.8. –  (1) În cadrul influenței prevăzute în anexa nr. 2, în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, sunt cuprinse următoarele sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare:

 1. a) -142.415 mii lei la alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat”;
 2. b) -49.417 mii lei la alineatul 51.01.08 „ Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj”;
 3. c) +82.000 mii lei la alineatul 51.01.78 „Transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. c) se alocă pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, cu completările ulterioare și ale art.6 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Art.9. – (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să suplimenteze în anexa nr. 3/22/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” veniturile proprii cu suma de 11.730 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise”, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise”.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să utilizeze, inclusiv prin virări de credite bugetare în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute la art.32, alin (3), lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, cuprinse în cadrul capitolului 83.01„Agricultură silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” și neutilizate în activitățile de realizare a Recensământului general agricol.

(3) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să introducă la o poziție distinctă de cheltuieli în anexa nr.3/22/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, sumele reprezentând resursele financiare suplimentare puse la dispoziție României din instrumentul de redresare al Uniunii Europene(EURI), în temeiul Regulamentului nr. 2094/2020 al Consiliului UE de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID -19 și a art.7 pct.12 al Regulamentului nr. 2220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și din Fondul European de Garantare Agricolă în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1305/2013, UE nr.1306/2013 și UE nr.1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, concomitent cu introducerea unei poziții distincte de venituri la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” și respectiv cheltuieli la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, în cadrul anexei nr.3/22/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021 – 2024″, în baza indicatorilor clasificației economice comunicați de către Ministerul Finanțelor.

Art.10. – Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” la partea de venituri să efectueze următoarele modificări:

 1. a) să diminueze capitolul 36.10 „Diverse venituri”, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri”, cu suma de 17.600 mii lei;
 2. b) să diminueze capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații”, subcapitolul 43.10.34 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară” cu suma de 16.499 mii lei.

Art.11. –  În bugetul Ministerului Sănătăți, din influența prevăzută în anexa nr. 2, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în sumă de 2.508.352 mii lei, reprezentând atât credite bugetare cât și credite de angajament, suma de 2.357.766 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate” și suma de 150.586 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate”.

Art.12. – (1) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr.3/27/27 „Fișa Programului” să diminueze creditele de angajament aferente Programului cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice” cu suma de 13.125 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice”, sumă ce va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr.3/27/27 „Fișa Programului” să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente Programului cod 2091 „Timișoara – capitală Europeană a Culturii în anul 2021” cu suma de 37.496 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național”, sumă ce va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de personal de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.

(3) Se autorizează Ministerul Culturii în anexa nr.3/27/27 „Fișa Programului” să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare aferente Programului cod 786 „Programul Național pentru finanțarea realizării monumentelor de for public” cu suma de 365 mii lei, sumă ce va fi redistribuită în cadrul capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru achiziționarea de aparatură birotică pentru Administrația Centrală.

Art.13. – Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)” la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, să diminueze subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă” cu 1.625 mii lei și subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” cu suma de 31 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu suma de 411 mii lei.

Art.14. – Se autorizează Serviciul de Protecție și Pază, în anexa nr. 3/33/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021-2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, să majoreze subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii”, cu suma de 6 mii lei și să diminueze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”, cu suma de 23 mii lei.

Art.15. – Se autorizează Academia Română să introducă în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 – sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii”, la partea de venituri, următoarele modificări:

 1. a) la capitolul 30.10 “Venituri din proprietate” să suplimenteze subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri” cu suma de 25 mii lei și să se diminueze subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate” cu suma de 860 mii lei;
 2. b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări și servicii și alte activități” să suplimenteze subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare” cu suma de 835 mii lei.

Art.16. –  (1) Prin excepție de la prevederile art.22, influența de 151.837 mii lei, reprezentând credite bugetare și credite de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 pentru bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021 – 2024″ pe partea de cheltuieli la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020″.

(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2021 – 2024″, să majoreze, la partea de cheltuieli, titlul 20 „Bunuri și servicii”, creditele de angajament cu suma de 18.929 mii lei.

(3) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art.17. – Se autorizează Consiliul Superior al Magistraturii, în anexa nr. 3/47/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)”, la partea de venituri, să majoreze cu suma de 74 mii lei capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități”, subcapitol 33.10.50  „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități”.

Art.18. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 138.668 mii lei, după cum urmează:

 1. a) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 1.741 mii lei, potrivit anexei nr.3, astfel:

a1) se diminuează cu suma de 31 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată;

a2) se diminuează cu suma de 3.051 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

a3) se majorează cu suma de 1.341 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 1. b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, cu suma de 135.817 mii lei, potrivit anexei nr.4 , astfel:

b1) se diminuează cu suma de 1.039 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b2) se majorează cu suma de 144.532 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita prevăzută la art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b3) se diminuează cu suma de 7.509 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;

b4) se diminuează cu suma de 22.938 mii lei  sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat;

b5) se diminuează cu suma de 63.698 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social, potrivit prevederilor art. 39 alin.(3) din Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie;

b6) se diminuează cu suma de 21.767 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, republicată;

b7) se majorează cu suma de 108.236 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, potrivit prevederilor art. 82 și 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1. c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate, cu suma de 4.592 mii lei, potrivit anexei 5.

(2) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(1) lit.b1)-b7) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, sau retragerea acestor sume, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale,  iar pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă, prevăzute la alin.(1) lit. b7), în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.

(3) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate, prevăzute la alin.(1) lit. c) se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București, cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ.

Art.19. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr.7/03 la Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, cu modificările ulterioare, rămase neutilizate, se restituie de către unitățile administrativ-teritoriale, la bugetul de stat, până la sfârșitul anului 2021.

Art.20. – (1) Suma de 784.777 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. d2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, rămasă nerepartizată, se alocă pe județe și municipiul București, în scopul achitării:

 1. a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
 2. b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
 3. c) plăților restante, precum și obligațiilor fiscale care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, după caz.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, plățile restante și datoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, repartizarea pe județe și municipiul București a sumelor alocate în condițiile alin. (1) se face în scopul achitării plăților restante și datoriilor prevăzute la respectivul alineat, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, reprezentând:

 1. a) obligații de plată rezultate din relațiile cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
 2. b) sume certe și exigibile neachitate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, pentru acoperirea diferenței dintre prețul local al energiei termice facturate populației și prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;
 3. c) obligații de plată față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

(4) Suma repartizată potrivit alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru:

 1. a) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
 2. b) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
 3. c) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată/planul de reorganizare aprobat, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de încasat sume restante de la furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat;
 4. d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 octombrie 2021 inclusiv, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, cu autorizarea judecătorului-sindic sau avizul administratorului judiciar.

(6) În scopul alocării sumelor în condițiile alin. (1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune, până la data de 7 decembrie 2021 inclusiv, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cereri scrise însoțite de documentele prevăzute la art.20, alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021.

(7) Sumele rămase neutilizate din cele repartizate potrivit prevederilor prezentului articol se comunică Ministerului Finanțelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice până la data de 24 decembrie 2021 inclusiv, în vederea retragerii lor.

(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de realitatea și exactitatea sumelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (6), de corespondența acestora cu sumele înregistrate în contabilitate la data de 31 octombrie 2021, precum și de conformitatea datelor înscrise în aceste documente cu cele din documentele justificative care au stat la baza întocmirii lor.

(9) Răspunderea pentru stabilirea sumelor solicitate care fac obiectul cererilor depuse, precum și pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentului articol revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

(10) Repartizarea pe județe și municipiul București, alocarea și utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 și a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.1171/2021, denumirea conturilor de venituri bugetare și de disponibilități modificându-se în mod corespunzător de Ministerul Finanțelor.

Art.21. – Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Capitolul II

Dispoziții finale

Art.22. –  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de subdiviziuni noi ale clasificației bugetare pe partea de venituri și titluri noi pe partea de cheltuieli, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, și să le comunice Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă”.

Art.23. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul exercițiului bugetar, se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională” și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor”.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul exercițiului bugetar, se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate” și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale”.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă”.

Art.24. –  Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare” și „Obiective/proiecte de investiții noi” la poziția „Alte cheltuieli de investiții”, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art.25. –  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite, să modifice în anexele nr. 3/XX/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare” și nr. 3/XX/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E.,   Politicilor Comune Agricola și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare” creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice în anexa nr. 3/XX/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții” creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).

(3) Modificările prevăzute la alin (1) și (2) se efectuează și se comunică Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art.26. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2021, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articolele și alineatele titlurilor de cheltuieli pentru care sunt aprobate influențe în anexa nr.2 și nr.6, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art.27. –  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8) și (9) și art. 471 alin. (2) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

(2) În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății și în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit alin. (2).

(4) În anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital aferente obligațiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021 și ale art. 30 lit. a) din prezenta ordonanță de urgență, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu sumele alocate potrivit alin. (2).

Art.28. – Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.15/2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.236 și 236 bis din 9 martie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 6, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) Sumele încasate până la data de 31 august 2021, aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. e), se repartizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit solicitărilor transmise acestei instituții până la data de 20 septembrie 2021 de către unitățile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole, respectiv teatre, opere și filarmonici. Tot până la aceeași dată, Ministerul Finanțelor, prin direcția de specialitate cu atribuții în solicitarea de date deținute de unitățile de trezorerie a statului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, va comunica Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației soldul la data de 31 august 2021, pe județe, al conturilor distincte, deschise cu această destinație pe seama direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice. Sumele încasate ulterior datei de 31 august 2021, inclusiv sumele rămase nerepartizate aferente perioadei 01.01.2021-31.08.2021 se repartizează potrivit solicitărilor unităților administrativ-teritoriale transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până la data de 8 decembrie 2021, tot prin hotărâre a Guvernului, inițiată după aceeași metodologie, până la data de 10 decembrie 2021. Soldul la data de 29 noiembrie 2021 pe județe al conturilor distincte este comunicat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de către Ministerul Finanțelor până la data de 6 decembrie 2021.”.

 1. La articolul 6, alineatul (14) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(14) Sumele aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) rămase nerepartizate, existente la data de 13 decembrie 2021 în soldul contului 50.75.08 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale”, se transferă la aceeași dată de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice, pe seama căreia acesta este deschis, în contul  50.75.07 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția consiliului județean”, aferent fondului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c). După efectuarea operațiunii de transfer, direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice comunică de îndată consiliilor județene sumele totale existente în soldul contului 50.75.07 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția consiliului județean”. Suma comunicată se repartizează unităților administrativ-teritoriale până la data de 22 decembrie 2021 prin hotărâre a consiliului județean, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 noiembrie 2021 inclusiv, raportate potrivit legii, rezultate din relația cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, pe baza cererilor formulate în acest scop de către acestea până la data de 17 decembrie 2021. Hotărârea consiliului județean de repartizare a sumelor existente în soldul contului 50.75.07 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția consiliului județean” se comunică direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice în termen de 5 zile de la adoptare. Soldul contului 50.75.07 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit la dispoziția consiliului județean”, nerepartizat unităților administrativ-teritoriale, se restituie de către direcția generală regională a finanțelor publice/administrația județeană a finanțelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificație bugetară din care au fost încasate, deschis pe numele direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice la aceeași unitate a Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ la care este deschis și contul de disponibil menționat.”.

 1. La articolul 9 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) În anul 2021 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.380.000 mii lei.”.

 1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 26 – În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2021 – 2024 (sume alocate din bugetul de stat)”, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe” este cuprinsă și suma de 42.130 mii lei, reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, destinată realizării Recensământului populației și locuințelor, din care:

 1. a) la titlul 10 „Cheltuieli de personal” suma de 18.561 mii lei;
 2. b) la titlul 20 „Bunuri și servicii” suma de 11.666 mii lei;
 3. c) la titlul 71 „Active nefinanciare” suma de 11.903 mii lei.”.
 4. La articolul 31 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 „(2)  În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 225 mii lei la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“ titlul 20 „Bunuri și servicii“, din care suma de 2 mii lei cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Recensământului populației și locuințelor și suma de 223 mii lei cheltuieli necesare efectuării Recensământului general agricol.”.

 1. 6. La articolul 34 alineatul (5) literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) la Spitalul Județean Satu Mare, județul Satu Mare – 12.785 mii lei;

 1. d) la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita – 9.620 mii lei;”.

Art.29. – Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(1) lit. b) și art.26 alin.(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, precum și ale art.3 alin.(7) din Legea nr.14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 66.745,1 milioane lei.

Art.30. – Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(1) lit. b) și c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin. (5) din Legea nr.69/2010, republicată, precum și ale art.3 alin. (5) și (6) din Legea  nr.14/2021:

 1. a) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 425.438,2 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 241.545,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 93.217,8 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 49.909,1 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 34.616,6 milioane lei;
 2. b) pentru anul 2021, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 112.324,5 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.661,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 35.116,0 milioane lei și pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 19.043,5 milioane lei;
 3. c) pentru anul 2021, plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 84.905,1 milioane lei și al soldului bugetului de stat este de – 95.784,4 milioane lei.

Art.31. – Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU,

Documentul integral, aici:
ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 – Proiect
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sindicatul Național Sport și Tineret: Rectificarea bugetului de stat pe anul 2021