„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

PROGRAM DE GUVERNARE 2021 – 2024

Obiectivele vizate de noua coaliție

A fost dat publicității Programul de guvernare pentru anii 2021 – 2024, obiectivele vizate de COALIȚIA PENTRU REZILIENȚĂ, DEZVOLTARE ȘI PROSPERITATE și ce se propune a fi implementat prin programele celor 20 de ministere:

 1.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 2. MINISTERUL FINANŢELOR
 3. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 4. MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
 5. MINISTERUL ECONOMIEI
 6. MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 7. MINISTERUL ENERGIEI
 8. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 9. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 10. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 11. MINISTERUL EDUCAŢIEI
 12. MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 13. MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
 14. MINISTERUL CULTURII
 15. MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
 16. MINISTERUL SPORTULUI
 17. MINISTERUL JUSTIŢIEI
 18. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 19. MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 20. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Conform surselor noastre, prin Ordonanță de urgență vor fi stabilite unele măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează – extrase din Proiectul de OUG:

– Se înființează Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul familiei de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul tineretului de la Ministerul Tineretului și Sportului.
– Se înființează Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, prin divizarea prevăzută la art.3 alin (2) și prin preluarea activității, personalului și patrimoniului aferent programelor din domeniul protecției copilului și adopției.
– Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi în condiţiile legii.
– Atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției se stabilesc prin hotărâre de Guvern la propunerea Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
– La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției, precum și a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Personale cu Dizabilități, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții se desființează.
– Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați trece din subordinea Ministerul Muncii și Protecției Sociale în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.
– Autoritatea pentru Tineret trece din subordinea/se înființează în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

– Se înfiinţează Ministerul Sportului prin reorganizarea Ministerului Tineretului şi Sportului ca urmare a divizării parțiale prin preluarea activităților, personalului aferent și patrimoniului corespunzător din domeniul sportului de la Ministerul Tineretului și Sportului.
– La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului și a Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Tineretului și Sportului se desfiinţează.

– Se înființează Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ca urmare a divizării parțiale.

– În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Cancelaria Prim-Ministrului, structură cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, prin preluarea activităţii și personalului Cancelariei Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, care se desființează.

-Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou înființate sau care preiau, pe bază de protocol, activități de la alte ministere, autorități, instituții publice ori alte structuri publice se subrogă în toate drepturile și obligațiile instituției, structurii sau activității preluate, inclusiv prin preluarea tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora.
-Reglementarea aspectelor determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează prin acte normative adoptate de Guvern, la propunerea ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice implicate.
-În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, miniștrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de acte normative corespunzătoare acestora.

-Se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2021, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire.
-Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și celelalte drepturi și obligații cât și bunurile prevăzute la art.8.
-Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
-Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin.(1) în bugetul de stat și în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. …../2021 pentru aprobarea modificării structurii Guvernului și, respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
-Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de modificarea structurii și componenței Guvernului, potrivit Hotărârii Parlamentului nr. ……/2021 și respectiv, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice înființate sau rezultate în urma reorganizării, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
-Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se va face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor Ministerului Finanțelor. Ministerul Finanțelor adoptă precizări cu privire la specimenele de semnături necesare deschiderii creditelor bugetare reglementate la alin.(5).

-Desființarea ministerelor, departamentelor, autorităților, instituțiilor sau a celorlalte structuri administrative, prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, își produce efectele la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea noilor ministere, departamente, autorități, instituții sau celorlalte structuri administrative care se subrogă în drepturile și obligațiile celor desființate.

Conform noii structuri a Guvernului, ministerele în care SNST are membri sunt ministerele nou înființate: Ministerul Sportului și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, dar și Ministerul Educației.

PROGRAM DE GUVERNARE 2021 – 2024
COALIȚIA PENTRU REZILIENȚĂ, DEZVOLTARE ȘI PROSPERITATE

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ (Proiect)
privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și
pentru modificarea și completarea unor acte normative

Sindicatul Național Sport și Tineret: PROGRAM DE GUVERNARE 2021 – 2024