„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești

Metodologia privind organizarea

Prin Ordinul MTS nr. 432/2021 a fost aprobată noua Metodologiei privind organizarea taberelor studențești. Anexa conține Norme privind repartizarea locurilor în taberele studentești pe perioada vacanțelor de vară, pentru studenții înscriși la cursurile cu frecvență în instituțiile
de învățamânt superior de stat. Ordinul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 655 bis/2.VII.2021, cuprinde:

 • Beneficiarii taberelor studențești
 • Modul de repartizare a locurilor în taberele studențesti pe instituții de învățământ superior de stat
 • Modul de acordare a locurilor de tabără în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat
 • NORME privind specificațiile tehnice obligatorii pentru achiziționarea serviciilor de cazare și masă
 • Specificațiile tehnice privind serviciile de cazare
 • Specificațiile tehnice privind serviciile de masă
 • REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea taberelor studențești
 • Conducerea taberei
 • Organizarea activității în taberele studențești
 • NORME privind procedura de decont în cadrul taberelor studențești
 • Documentele necesare pentru decont
 • REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENȚEȘTI
 • REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE STUDENȚI BENEFICIARI AI TABERELOR STUDENȚEȘTI PE CCS/CCSS Tei
 • Tipizat – CERERE INDIVIDUALA pentru ocuparea unui loc în cadrul taberelor studențești organizate de MTS – DSTPT prin CCS/CCSS  Tei, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă
 • REGULAMENT DE TABĂRĂ

Extrase:

Art. 4.

(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară , în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ:

 1. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
 2. Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență și la programul de studii masterat;
 3. Sunt integraliști (au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă , în cazul studenților din anul I);
 4. Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor.

(2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale si studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

Art. 5.

(1) Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

 1. cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (in limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
 2. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2019-2020), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2020-2021, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a)
 3. studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 3 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
 4. studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite;
 5. în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. a) nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit. b).

(2) Pentru studenții beneficiari ai taberelor studențești prevăzuți la alin. (1), lit. a) și b), se alocă un număr total de 3159 de locuri, pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 100 de locuri, incusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 30 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.

Art. 16. Facultățile vor desemna comisii de selecție a studenților beneficiari, până la data 13 iulie 2021, formate din decan/prodecan sau alte persoane desemnate de aceștia, exclusiv studenți și un reprezentant al organizațiilor studențesti legal constituite la nivelul facultății sau universității.

Art. 35.

(1) Alegerea locațiilor pentru taberele studențești se va face la munte, la mare şi în Delta Dunării, unde accesul se poate realiza cu mijloace de transport în comun.

(2) Stabilirea locațiilor de tabără se va face în urma consultării cu toate organizațiile studențești legal constituite, din centrele universitare arondate.

(3) Procesul de consultare se organizează în mod public și transparent, prin afișarea documentelor privind desfășurarea taberelor studențești și a anunțului privind desfășurarea consultării, cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării acestora, la loc vizibil, pe site-ul propriu al CCS/CCSS Tei În urma consultării se va întocmi un Proces verbal, semnat și ștampilat de către toate organizațiile studențești prezente, ce va fi înregistrat și păstrat în arhiva CCS/CCSS Tei. Procesul verbal întocmit în urma consultărilor va fi postat pe site-ul CCS/CCSS Tei în maximum 48 de ore de la organizare.

Document: ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești*) / ANEXA la Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 432 din 30.06.2021 METODOLOGIA privind organizarea taberelor studențești

Sindicatul Național Sport și Tineret: Norme privind repartizarea locurilor în taberele studențești

Un răspuns

 1. In metodologie sunt excluse funcțiile de consilier de a participa că director de tabără.

  participa ca director de tabără numai directorul, directorul adjunct, referenții, contabilul și ingineri.