„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legea nr.69/2000 a educatiei fizice și sportului – propunere de modificare

Consiliul Economic şi Social este consultat

Proiectul actului normativ a fost transmis către CES spre avizare – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b298/28.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare).

”(1) Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.
(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:
a) politicile economice;
b) politicile financiare şi fiscale;
c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;
d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;
e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti;
h) politicile în domeniul sănătăţii;
i) politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.”  Art.2 Legea nr. 248/2013 – Republicată – privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social.

Legea care reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România, Legea 69/2000 a educației fizice și sportului a beneficiat de mai multe modificări, abrogarea unor articole și completări de la data intrării în vigoare (vezi lista modificărilor și forma actuală a Legii 69/2000 / versiune de la: 2 mai 2021).

Modificările propuse prin această inițiativă legislativă sunt evidențiate în următorul

TABEL COMPARATIV

Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000

 

Nr. Crt.Forma actualaForma propusa
 
Art. 13

 

(4) Evidența legitimării și transferarea sportivilor sunt în competența federațiilor sportive naționale, a ligilor profesioniste și a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.(4) Evidența legitimării și transferarea sportivilor sunt în competența federațiilor sportive naționale, a ligilor profesioniste și a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe discipline sportive sau ramuri de sport,dupa caz, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.
 (5) Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora.(5) Sistemul competițiilor sportive oficiale  pe discipline sportive sau ramuri de sport,dupa caz, este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora.
 
Art.14(6) Federațiile sportive naționale asigură organizarea evidenței sportivilor de performanță din ramura de sport respectivă.(6) Federațiile sportive naționale asigură organizarea si verificarea  evidenței sportivilor de performanță din  disciplina sportiva sau ramura de sport,dupa caz respectivă.
 (9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea federațiilor sportive naționale.(9 Disciplina sportiva sau ramura de sport,dupa caz  în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Tineretului si Sportului, la propunerea federațiilor sportive naționale.
Art.14.1(1) Sportivii de performanță sunt autorizați să își desfășoare activitatea de către federația sportivă națională pe ramură de sport.(1) Sportivii de performanță sunt autorizați să își desfășoare activitatea de către federația sportivă națională pe disciplina sportiva sau ramura de sport,dupa caz,.
 (2) Autorizația emisă de către federația sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, atestă calitatea de sportiv de performanță în vederea încadrării veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților independente.(2) Autorizația emisă de către federația sportivă nationala pe disciplina sportiva sau ramura de sport,dupa caz,., în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, atestă calitatea de sportiv de performanță în vederea încadrării veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților independente.
Art. 15(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitățile sau instituțiile de învățământ asigură, după caz, pentru sportivii de performanță scutiri de frecvență, sesiuni de examene deschise și condiții de înscriere în învățământul universitar, potrivit legii.(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitățile sau instituțiile de învățământ asigură, după caz, pentru sportivii de performanță programe remediale, scutiri de frecvență, sesiuni de examene deschise și condiții de înscriere în învățământul universitar, potrivit legii.
Art. 18(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează potrivit legii și are următoarele atribuții principale în domeniul sportului:e) conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român,  Federatiile Sportive Nationale, Federatia Sportul Scolar si Universitar  și cu Comitetul Național Paralimpic în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului;
Art.20g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți prin Federatia Romana Sportul pentru Toti.
Art. 22(1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive.(1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor ramuri sportive sau  discipline sportive,dupa caz,  practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive.
Art. 23Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific și de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare și de atribuire a Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific și de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare și de atribuire a Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Procedurile de înregistrare a Certificatului de identitate sportivă se poate transmite si in format electronic.
Art. 24 (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:
a) la asociațiile județene, respectiv a municipiului București, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competițiile oficiale locale;
b) la federația sportivă națională corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competițiile oficiale naționale sau internaționale.
(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:
a) la asociațiile județene, respectiv a municipiului București, pe discipline  sportive sau ramuri de sport,dupa caz,, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competițiile oficiale locale;
b) la federația sportivă națională corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competițiile oficiale naționale sau internaționale.
Art. 28Alineat nou , (7)(7) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor introduce in obiectul de activitate discipline sportive sau ramuri de sport, numai cu avizul prealabil al federatiilor sportive nationale de specialitate; cluburile sportive vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste, din disciplinele sau ramurile de sport respective.

 

 

Art.34(1) Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității în ramura de sport respectivă la nivelul județului sau al municipiului București, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.(1) Asociațiile județene și ale municipiului București pe discipline/ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității în ramura de sport respectivă la nivelul județului sau al municipiului București, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.
 (4) Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport sunt constituite din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.(4) Asociațiile județene și ale municipiului București pe discipline/ramuri de sport sunt constituite din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.
 (6) La nivelul județului, respectiv al municipiului București, se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociație județeană.(6) La nivelul județului, respectiv al municipiului București, se poate constitui, pentru odisciplina/ ramură de sport, o singură asociație județeană.
 (7) Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, recunosc și sprijină asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport, care funcționează în raza lor teritorială.(7) Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, recunosc și sprijină asociațiile județene și ale municipiului București pe discipline sportive/ ramuri de sport, care funcționează în raza lor teritorială.
Art.35(1) Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.(1) Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe discipline sportive sau ramuri de sport, dupa caz.
Art.36(2) Pentru o ramură de sport se poate constitui, în condițiile legii, o singură federație sportivă națională.(2) Pentru o discplina sportive sau ramură de sport, dupa caz, se poate constitui, în condițiile legii, o singură federație sportivă națională.
 (2) a O disciplina sportiva, ramura de sport sau proba de concurs, dupa caz,  se poate regasi doar intr-o singura federatie sportiva nationala.

 

Art.37 (1) Federațiile sportive naționale au următoarele atribuții principale:
a) elaborează strategia națională de dezvoltare a ramurii de sport și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
b) organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza statutelor și regulamentelor adoptate;19/11/2004 – litera a fost modificată prin Lege 472/2004
c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
d) elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanță români din cadrul reprezentativelor naționale la competițiile internaționale;
e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți de prezenta lege și potrivit statutelor și regulamentelor proprii;
f) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;
g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului;
h) promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național, în concordanță cu reglementările federațiilor internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale Agenției Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menționate sunt nule de drept;19/11/2004 – litera a fost modificată prin Lege 472/2004
i) întreprind măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă.
a) elaborează strategia națională de dezvoltare a disciplinei sportive sau ramurii de sport, dupa caz, și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;
c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe discipline sportive sau  ramuri de sport, dupa caz ,privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;
Art.38(1) Federațiile sportive naționale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obținerea Certificatului de identitate sportivă.(1) Federațiile sportive naționale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obținerea Certificatului de identitate sportivă.

a) inscrierea in Registrul sportiv, pentru obtinerea Certificatului de indentitate sportiva se poate face si in format electronic.

 (4) Federațiile sportive naționale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinația acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.(4) Federațiile sportive naționale nu pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe, si nu  pot schimba destinația acestora .
Art.42(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe discipline sportive sau ramuri de sport, dupa caz.
 (6) Înființarea ligilor profesioniste ca structuri sportive și dobândirea personalității juridice se fac în condițiile legii, în baza acordului federației sportive naționale corespunzătoare și a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului și Sportului.(6) Înființarea ligilor profesioniste ca structuri sportive și dobândirea personalității juridice se fac în condițiile legii, în baza acordului obligatoriu al federației sportive naționale corespunzătoare și a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului și Sportului.
 (7) Pentru o ramură de sport se poate constitui o singură ligă națională profesionistă. Prin excepție, se pot înființa ligi profesioniste, pe niveluri competiționale, în cadrul aceleiași ramuri de sport.(7) Pentru o disciplina sportive sau ramură de sport, dupa caz, se poate constitui o singură ligă națională profesionistă. Prin excepție, se pot înființa ligi profesioniste, pe niveluri competiționale, în cadrul aceleiași ramuri de sport.
 (9) Ligile profesioniste au următoarele atribuții:
a) organizează competiția oficială profesionistă în ramura de sport respectivă și la nivelul stabilit de federația sportivă națională;
b) controlează și exercită puterea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de prezenta lege și de federația sportivă națională corespunzătoare;
c) negociază și încheie contractele colective de muncă, conform legii;
d) alte atribuții acordate de federațiile sportive naționale corespunzătoare, în sensul lit. a).
a) organizează competiția oficială profesionistă în disciplina sportive sau ramura de sport, dupa caz,  respectivă și la nivelul stabilit de federația sportivă națională;
Art. 59(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în condițiile legii. Instructorii sportivi se pot forma și prin cursuri organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, și de alte persoane juridice interesate, în condițiile legii.(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv,claselor vocationale cu program sportiv , în condițiile legii. Instructorii sportivi se pot forma și prin cursuri organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, facultati de profil, federatii sportive nationale sau de alte persoane juridice interesate, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului în condițiile legii.

a) Ministerul Tineretului si Sportului poate delega sarcinile Centrului National de Perfectionare al Antrenorilor.

 (4) Standardele de evaluare în domeniul educației fizice și sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităților, instituțiilor de învățământ, a cursurilor de pregătire și perfecționare profesională a adulților, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și, după caz, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale.(4) Standardele de evaluare în domeniul educației fizice și sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităților, instituțiilor de învățământ, a cursurilor de pregătire și perfecționare profesională a adulților, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, Ministerul Tineretului și Sportului și, după caz, cu Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Art.62În activitatea de educație fizică și sport, pe lângă profesorii cu diplomă de licență sau de absolvire, antrenorii, instructorii și managerii din domeniu, pot funcționa ca specialiști și alte persoane calificate pentru asistență medicală, cercetare și asistență științifică, organizare și conducere tehnică, precum și pentru alte ocupații complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.În activitatea de educație fizică și sport, pe lângă profesorii cu diplomă de licență sau de absolvire, antrenorii, instructorii și managerii din domeniu,psihologi sportivi pot funcționa ca specialiști și alte persoane calificate pentru asistență medicală, cercetare și asistență științifică, organizare și conducere tehnică, precum și pentru alte ocupații complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Art.79(1) Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului și cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desființate.(1) Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului și cu construirea prealabilă pe raza teritoriala , a altor baze sportive similare celor desființate.

Documentul integral, în forma prezentată pentru avizarea CES, inclusiv numele inițiatorilor și expunerea de motive pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului poate fi consultat aici: Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b298/28.06.2021).

SNST va prelua toate propunerile pentru completarea și modificarea Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului și le va susține printr-un document comun înaintat parlamentarilor interesați de domeniul nostru de activitate. Așteptăm materiale din partea instituțiilor de profil (cluburi sportive, complexuri sportive naționale, direcții județene pentru sport și tineret, federații sportive naționale, etc.) și de la specialiști (profesori, antrenori, instructori, experți, consilieri, cercetători, psihologi, sportivi), la adresa de e-mail: office@snst.ro .

Adeziune online

Avantaje membri

Oferte speciale telefoane

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS

Sindicatul Național Sport și Tineret: Legea nr.69/2000 a educatiei fizice și sportului – propunere de modificare