„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Lege 153/2021 – ce se schimbă în Comisia de disciplină

Se constituie o nouă Comisie în termen de 30 de zile

Legea 153/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ – in vigoare din data de 11 iunie 2021

Extras:

Art.I

  1. La articolul 494, partea introductivă a alineatului (1), alineatul (2) şi partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(1) În cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice se constituie comisii de disciplină. Comisiile de disciplină sunt structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având următoarea competenţă:

………………………………………………………………………..

(2) Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau afiliate la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ori, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat.»

………………………………………………………………………..

  1. La articolul 494, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

«(81) Normele privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară sunt prevăzute în anexa nr. 7.»

  1. La articolul 494, alineatul (9) se abrogă.
  2. Articolul 598 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 598

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul cod.»

  1. La articolul 625 alineatul (1), litera a) se abrogă.
  2. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, cu următorul cuprins:

«- ANEXA nr. 7:

NORME privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura disciplinară»”

Art. II

(1)Comisiile de disciplină se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2)Sesizările înregistrate după data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la constituirea comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi procedurile de cercetare administrativă nefinalizate până la constituirea comisiilor prevăzute la alin. (1) se soluţionează de comisiile de disciplină competente.

*SNST este reprezentativ:

Poate fi de interes

3.La articolul unic se introduc 8 noi puncte, punctele 1-8, cu următorul cuprins:

“1. La articolul 61 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
«c1) îndeplineşte, prin excepţie de la prevederile art. 56 alin. (1) lit. d), calitatea de ordonator principal de credite şi de reprezentant legal, pe perioada vacanţei funcţiei de ministru sau în situaţia în care acesta se află în imposibilitatea absolută a exercitării atribuţiilor;»
2. După articolul 292 se introduce un nou articol, articolul 2921, cu următorul cuprins:
«Art. 2921: Procedura de trecere a unui bun din domeniul public al statului, neînscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale
(1) Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al statului, care este înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care nu este înscris în cartea funciară, în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se poate realiza până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, respectiv până la data de 31 decembrie 2023, fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
(2) Trecerea bunului prevăzut la alin. (1) se poate face, sub sancţiunea nulităţii absolute, numai dacă acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a înscrie dreptul de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancţiunea revenirii de drept a bunului în domeniul public al statului. Nerespectarea acestei obligaţii se constată de către autorităţile publice care au avut bunul în administrare înainte de a fi transmis autorităţilor locale conform alin. (1), care au obligaţia de a iniţia demersurile pentru trecerea bunului în domeniul public al statului.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să transmită autorităţilor prevăzute la art. 287 lit. a) documentele din care să rezulte înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, cel mai târziu la data expirării termenului prevăzut la alin. (3).
(5) Până la momentul înscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, autorităţile administraţiei publice locale pot încheia doar actele şi operaţiunile juridice necesare finalizării procedurilor juridice specifice înscrierii dreptului de proprietate cu privire la bunul prevăzut la alin. (1) în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia trecerii unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale.»

Sindicatul Național Sport și Tineret: Lege 153/2021 – ce se schimbă în Comisia de disciplină