„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întrevedere cu Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

SNST la ANFP

În urma solicitării făcute de SNST către ANFP, astăzi, 30 august 2021, Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Liviu Malureanu a acordat o întrevedere reprezentantului Sindicatului Național Sport și Tineret.

Având în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publici este instituţia publică a administraţiei publice centrale care asigură evidența și managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici și, totodată, acordă asistenţă de specialitate compartimentelor de resurse umane ale instituţiilor şi autorităţilor publice din România în aplicarea legislaţiei specifice, dar și prin monitorizarea şi controlarea modului de aplicare a acesteia, subiectele discutate astăzi au fost despre:

  • modul de ocupare, cu caracter temporar, prin detașare, a unor funcții publice vacante;
  • constituirea comisiilor de disciplină în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
  • constituirea comisiilor de concurs, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor (un membru al comisiei de concurs/comisiei de soluționare a contestațiilor trebuie să fie  desemnat din partea organizațiilor sindicale reprezentative).

Extrase OUG NR.57/2019 – Codul Administrativ Articolul 401 – Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici:

  1. d) realizează evidența și managementul funcției publice și ale funcționarilor publici;
  2. e) monitorizează și controlează modul de aplicare a legislației privind funcția publică, funcționarii publici, precum și respectarea aplicării normelor de conduită în cadrul autorităților și instituțiilor publice și înaintează ministerului de resort propuneri privind măsurile ce se impun;
  3. i) administrează Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și realizează evidența personalului plătit din fonduri publice;
  4. j) furnizează ministerului de resort date statistice prelucrate, în condițiile legii, pe baza informațiilor cuprinse în Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public, pentru fundamentarea politicilor de resurse umane cu privire la personalul plătit din fonduri publice;
  5. k) asigură baza de date pentru redistribuirea, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice, a funcționarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin eliberare din funcția publică din motive neimputabile lor;
  6. o) întocmește raportul anual cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, pe care îl prezintă ministerului de resort, care conține și informații cu privire la reorganizările instituționale, precum și cu privire la aplicarea și respectarea normelor de conduită în cadrul autorităților și instituțiilor publice;

Articolul 404 – Gestiunea resurselor umane de către autoritățile și instituțiile publice:

Gestiunea curentă a resurselor umane, inclusiv a funcțiilor publice este organizată și realizată, în cadrul fiecărei autorități și instituții publice, de către un compartiment specializat, care colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Articolul 409 Comunicarea modificărilor intervenite în situația posturilor și a funcționarilor publici:

(1) Autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice.

(2) Modificările intervenite în situația funcționarilor publici se fac prin acte administrative care privesc numirea în funcția publică, modificarea, suspendarea, sancționarea disciplinară, respectiv încetarea raporturilor de serviciu.

Articolul 411 Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public:

(1) Evidența personalului plătit din fonduri publice se realizează pe baza Sistemului electronic național de evidență a ocupării în sectorul public pentru categoriile de personal prevăzute în legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici administrează Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public și realizează evidența personalului plătit din fonduri publice. Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public operează cu date colectate din baza de date organizată la nivelul Inspecției Muncii, în condițiile alin. (5), cu date colectate direct de la autorități și instituții publice, precum și, după caz, cu date colectate de la alte persoane juridice în cadrul cărora își desfășoară activitatea categoriile de personal prevăzute în legislația cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(3) Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public este administrat, dezvoltat și operat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

Având în vedere faptul că PUBLISIND / SNST este organizația sindicală reprezentativă atât la nivel de grup de unități cât și la nivelul Administrației Publice, vom desemna un membru în cadrul comisiilor de concurs / comisiilor de soluționare a contestațiilor, pentru posturile vacante scoase la concurs.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întrevedere cu Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici