„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Care este bugetul solicitat de MTS?

CÎT oferă CÎȚU?

Rectificarea bugetară din 2021 a ridicat multe semne de întrebare și pentru domeniul Sport și Tineret, mulți s-au întrebat dacă va fi acoperit necesarul până la următoarea rectificare, care va fi în noiembrie. Proiectul actului normativ aflat în transparență decizională pe site-ul Ministerului de finanțe propunea o suplimentare a creditelor bugetare pentru Ministerul Tineretului și Sportului de 23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor, ulterior a fost suplimentat. Proiect Ordonanță cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

De fapt, solicitarea de rectificare bugetară pe anul 2021 a Ministerului Tineretului și Sportului este alta. MTS-ul a cerut Ministerului Finanțelor o suplimentare pentru fiecare capitol în parte, evidențiat pe categorii de cheltuieli astfel (documentul integral la finalul articolului):

Drepturi salariale aferente personalului din CCS și DJST

I. Suplimentarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare la capitolul 65.01 „Invățământ”, titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” cu suma de 16.421 mii lei, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

 • 3.013 mii lei pentru drepturi salariale aferente personalului angajat în casele de cultură studentesti si directiile pentru sport si tineret pentru acoperirea necesarului de fonduri pana la finalul anului, precum si plata unor hotararii judecatoresti;
 • 4.609 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii necesare pentru plata facturilor de utilitati, a contravalorii serviciilor , a chiriilor, precum si a cheltuielilor necesare pentru buna functionarea a centrelor de agreement (instalare de recipient de dezinfectare, procurarea de solutii pentru dezinfectant, defrisarea si curatarea de vegetatie, servicii medicale, servicii de spalatorie si dezinfectarea lenjeriilor, verificare si incarcare stingatoarede incendiu etc.);
 • 4.134 mii lei cheltuieli cu actiunile sportive si de tineret, derulate prin calendarul sportiv și de tineret.Din suma de 4.134 mii lei,  3.030 mi lei reprezintă necesarul pentru finanțarea taberelor sociale pentru copii și tineri .

Suplimentarea de buget urmărește îndeplinirea rolului şi a obiectivelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activităţii de tineret prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului , cu modificările și completările ulterioare.

Administrarea centrelor de agreement / activitățile din tabere

Pe de o parte se vor asigura resursele minime necesare pentru organizarea și administrarea centrelor de agreement, iar pe de altă parte  se vor pune în aplicare dispozițiile  art. 3, alin. (1), lit. t) din  Hotărârea Guvernului nr. 11/2013, în conformitate cu care Ministerul Tineretului si Sportului ” organizează direct sau prin unităţile din subordine activităţi de agrement, tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici”.

Prin taberele organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului, la nivel central și local, prin direcțiile județene pentru sport și tineret, se asigură participarea copiilor și tinerilor, cu precădere în perioada vacanțelor, la activități specifice care contribuie, prin metode de educație non-formală, la dezvoltarea abilităților generale de viață (dezvoltare personală, dezvoltare a culturii generale, de formare și pregătire profesională, activități sportive și artistice etc.

Activitățile extrașcolare din cadrul taberelor reprezintă o componentă importantă a educației non-formale și au un rol determinant datorită caracterului lor activ-participativ, facilitând integrarea eficientă și rapidă a tinerilor în colectivitate.

Tabere pregătite pentru a putea fi utilizate ca spații de carantinare în situația declanșării valului 4 al pandemiei

Totodată, prin organizarea taberelor mai sus menționate se vor obține venituri extra bugetare care vor degreva bugetul de stat de cheltuielile specifice privind funcționare acestora și, pe de altă parte, vor fi pregătite pentru a putea fi utilizate, în bune condiții, ca spații de carantinare în situația declanșării valului 4 al pandemiei.

 • 4.665 mii lei cheltuieli de capital in vederea funcționării în bune condiții a centrelor de agrement, ce impun îmbunătățiri în ceea ce privește reparațiile capitale (reparatii acoperisuri  sedii, sali de repetitii) , dotarea cu mijloace fixe (autoturisme si autoutilitare, servere pentru stocarea bazelor de date), precum si investitii in continuare (reabilitare, consolidare si modernizare Hotel).

II. Suplimentarea si alocarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie” cu suma de 111.911 mii lei, după cum urmează:

 1. Titlul 10 “Cheltuieli de personal” – suplimentarea bugetului cu suma de 190 mii lei.

Sumele aprobate pentru anul 2021 nu sunt suficiente pentru plata integrală a drepturilor de natură salarială

Deși proiectul de buget la Titlul 10 „Cheltuielile de personal”, pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, menționăm faptul că la nivelul aparatului propriu al Ministrului Tineretului și Sportului, sumele aprobate prin buget pentru anul 2021, în ceea ce privește cheltuielile de personal, nu sunt suficiente pentru plata integrală a drepturilor de natură salarială.

Suma necesară pentru asigurarea plății salariilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului, este în valoare de 3.190 mii lei, defalcată astfel:

 • 2.617 mii lei reprezintă salariu de bază – art. 10.01.01;
 • 425 mii lei reprezintă sporul pentru condiții de muncă – 10.01.05;
 • 110 mii lei reprezintă indemnizația de hrană – 10.01.17;
 • 38 mii lei reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă – 10.03.07.

Volumul mare de activități determină suprasolicitarea angajaților

Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 184.

Structurile din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului, funcționează cu un număr redus de personal, volumul mare de activități determinând suprasolicitarea angajaților. În prezent, dintre acestea, 123 de posturi sunt ocupate și 49 posturi sunt vacante, restul posturilor fiind temporar ocupate sau temporar vacante.

De exemplu:

 • În cadrul Corpului de Control al Ministrului, organizat la nivel de birou (având 1 post de conducere și 5 posturi de execuție), avem 4 posturi vacante și 2 ocupate;
 • La Direcția Tehnologia Informației și Evidența Datelor avem 7 posturi vacante, din numărul total de 1 post de conducere și 15 posturi de execuție;
 • Direcția Politici pentru Tineret, având 8 posturi vacante și 2 posturi temporar vacante, își desfășoară activitatea cu un număr de 6 angajați;
 • Ministerul Tineretului și Sportului a semnat contracte de finanțare pentru 10 proiecte aprobate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), ceea ce implică un număr mare de resursă umană.

Este nevoie de suplimentarea  bugetului la Cheltuieli de personal cu  3.190 mii lei

Pentru asigurarea desfășurării normale a activităților din cadrul aparatului central al Ministerului Tineretului și Sportului, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat pentru anul 2021, la titlul „Cheltuieli de personal”, cu suma de 3.190 mii lei.

 1. Titlul 20 “Bunuri si servicii”  – suplimentarea cu suma de 9.710 mii lei , repartizata astfel:
  • alin. 20.01.06 “ Piese de schimb” – suma de 300 mii lei este necesara pentru acoperirea cheltuielilor pentru piese de schimb necesare pentru reparatii la parcul auto al Ministerului Tineretului si Sportului, a ascensoarelor care deservesc sediul Ministerului Tineretului si Sportului, a centralei termice, centralei telefonice si dispozitivelor de climatizare. Facem precizarea ca neefectuarea acestor reparatii afecteaza sanatatea si siguranta angajatilor si a persoanelor care isi desfasoara activitatea in sediul central;
  • alin. 20.01.09 “Materiale si prestarii servicii cu caracter functional” (premii si indemnizatii)– suma de 9.350 mii  lei este necesara pentru: 9.000 mii lei premierea performanțelor deosebite, obținute în competițiile sportive în funcție de valoare performanței , de importanța și amploarea competiției și de contribuția personal; 350 mii lei – “Fundamentarea si elaborarea strategiei nationale pentru sport”,  “Fundamentarea procesului de documentare si cercetare in sport”;
  • alin. 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” – suma de 50 mii lei este necesară pentru asigurarea de conditii de lucru ale angajatilor din cadrul aparatului central al Ministerului Tineretului si Sportului prin achizitionarea de aparate de aer conditionat, stingatoare incendii si alte obiecte de inventar pentru aparatul central al Ministerului Tineretului și Sportului;
  • alin. 20.13 “Pregătire profesională” – suma de 10 mii lei  este necesară pentru pregătirea profesională și perfecționarea personalului Ministerului Tineretului și Sportului;
 1. Titlul 51 “Transferuri între unități ale administratiei publice” – suplimentarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare cu suma de 468 mii lei, necesara pentru acoperirea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
  • 5.468 mii lei – asigurarea cheltuielilor de personal necesare derularii calendarului sportiv intern si international si a functionarii bazelor sportive aflate in administrarea bazelor sportive  si a complexurilor sportive nationale;
  • 11.000 mii lei – cheltuieli cu bunuri si servicii necesare asigurării funcționării și întreținerii bazelor sportive aflate în administrarea instituțiilor subordonate. asigurarea necesarului de echipament și materiale sportive pentru derularea activității sportive in condiții optime la cluburile sportive;
  • 5.000 mii lei – finanțarea necesară activității sportive, pregătirea și participarea la competitiile interne si international cuprinse in calendarul competitional.
  • 7.000 mii lei – suma este necesara pentru investitii in obiective noi sau in continuare, pentru lucrari de interventii la imobile, aflate in patrimoniul administrat de catre Ministerul Tineretului si Sportului prin  institutiile subordonate.Investitiile au drept scop asigurarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la activitatea sportiva respectiv posibilitatea practicarii jocurilor de echipa si a sporturilor individuale in bazele competitionale, de pregatire si antrenament  ( sali de sport, spatii de pregatire si instalatii sportive), urmare a realizarii lucrarilor de reparatii capitale, redimensionare, modernizare  si asigurare a cailor de acces a persoanelor cu dizabilitati, cu respectarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

CSM-urile și CSN-urile au nevoie de o susținere financiară continuă

Cluburile sportive și complexurile sportive naționale subordonate Ministerului Tineretului și Sportului au nevoie de o susținere financiară continuă pentru asigurarea unor condiții de pregătire la nivel competitiv. Fundamentul unei activități sportive de înaltă performanță o reprezintă funcționarea adecvată a bazelor sportive și un personal calificat.

 • Reluarea treptată a unor activități sportive, oprite parțial în timpul pandemiei;
 • Susținerea meciurilor de verificare, care contează în ranking-ul mondial, precum și verificarea potențialului sportiv în vederea calificării la competițiile europene și mondiale;
 • Susținerea activității de pregătire pentru începutul noului ciclu olimpic;
 • Finanțarea unor activități sportive la nivelul categoriilor mici de vârstă;
 • Finanțarea cheltuielilor aferente administrării bazelor sportive aflate în gestiunea cluburilor sportive, precum și cele aferente complexurilor sportive naționale, care asigură baza materială sportivă pentru pregătirea loturilor sportive naționale și olimpice și a organizării de competiții de nivel național și internațional;
 • Finanțarea cheltuielilor cu dotările necesare asigurării funcționalității bazelor sportive aflate în administrarea cluburilor și CSN-urilor;
 • Finanțarea echipamentului și materiale sportive necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității sportive a cluburilor;
 • Susținerea cheltuielilor suplimentare ocazionate de testele și controalele medicale impuse de forurile naționale și internaționale privind unele măsuri pentru prevenirea și combatrerea efectelor pandemiei COVID-19;
 • Reluarea campionatelor naționale la nivelul tuturor categoriilor de vârstă;
 • Susținerea activității de selecție, inițiere și promovare a activităților sportive, la nivelul copiilor și a persoanelor cu handicap pentru asigurarea continuității unor noi generații capabile să realizeze noi performanțe sportive.
 • Finanțarea digitalizării și modernizării activității sportive de performanță.

Sprijin financiar pentru COSR: 500 mii  lei suplimentar

 1. Titlul 55 “ Alte transferuri” , alin. 55.01.02 “Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv Român” – suplimentarea cu suma de 500 mii  lei este necesară  pentru:
 • finanțarea Federațiilor Naționale Olimpice pentru pregătirea, calificarea și participarea la Jocurile Olimpice de iarnă, Beijing 2022, ce se vor desfășura în perioada 04 feb -20 feb 2022,
 • finanțarea Federațiilor Naționale Olimpice pentru pregătirea și calificarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă, Finlanda, Vuokatti 2022, ce se vor desfășura în martie 2022,
 • finanțarea Federațiilor Naționale Olimpice pentru pregătirea și calificarea la Festivalul Olimpic al Tineretului European de vară, Slovacia, Banska-Bystrita 2022,
 • pregătirea sportivilor din Centrele Naționale Olimpice de juniori și Centrele Naționaie Olimpice de tineret, în perioada august-decembrie, programe cu caracter continuu, ai căror beneficiari sunt cei peste 1190 sportivi și membri ai colectivelor tehnice.
 1. Titlul 58 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, alocarea creditelor de angajament si a creditelor bugetare in suma de  854 mii  lei,  din care  alin.58.02.01“Finantare Nationala”  ,  2.111 mii lei  si alin. 58.02.02  “Finantare externa nerambursabila” 16.743 mii lei,   necesară pentru plata contractelor de finantare prin “Programul Operational Capital Uman”.Pentru sumele solicitate contractele de finantare au fost semnate.
 2. Titlul 59 ”Alte cheltuieli” – suplimentarea cu suma de 42.932 mii  lei este necesară pentru:

a) art. 59.08 “Programe pentru tineret” – se solicita suplimentarea cu suma de 175 mii lei privind plata unei sentințe civile având ca obiect executarea de contract administrativ;

b) art. 59.20 “Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de  structurile sportive de drept privat” – suma de 42.630 mii lei  necesara pentru suplimentarea fondurilor alocate federatiilor sportive nationale, pentru urmatoarele programe:

Programe sportive  de utilitate publică

 • Reluarea treptată a unor activități sportive, oprite parțial în timpul pandemiei;
 • Finanțarea competițiilor de obiectiv care constituie criterii de calificare la JO de Iarnă Beijing 2022, FOTE Vuokatti 2022, campionatele mondiale, campionatele europene, precum și alte competiții cuprinse in calendarul sportiv internațional;
 • Susținerea activității de pregătire pentru începutul ciclului olimpic 2021 – 2024;
 • Finanțarea unor activitități sportive la nivelul categoriilor mici de vârstă, atât la federațiile olimpice cât și cele neolimpice;
 • Finanțarea cheltuielilor aferente administrării bazelor sportive, aflate în folosința gratuită a unor federațiil sportive naționale;
 • Susținerea cheltuielilor suplimentare ocazionate de testele și controalele medicale impuse de forurile naționale și internaționale privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Deruluarea campionatelor naționale la nivelul tuturor categoriilor de vârstă în vederea participării la competițiile sportive internaționale;
 • Finanțarea digitalizării și modernizării activității sportive de performanță.

Programul Național de excelență sportivă

 • Susținerea activității de organizare de competiții sportive, campionate mondiale, europene, și regionale, inclusv etape/grupe/ligi ale acestora, Turul României, Cupa Davis și FED Cup pe teritoriul României în vederea atingerii obiectivelor stabilite în conformitate cu interesul național și cu reprezentarea țării noastre la cel mai înalt nivel, având ca scop promovarea imaginii țării și dezvoltarea relațiilor internaționale în domeniul sportului.

Programul Național Generația 28

 • Susținerea activității de selecție, inițiere și promovare a activităților sportive, la nivelul copiilor și a persoanelor cu handicap pentru asigurarea continuității unor noi generații capabile să realizeze noi performanțe sportive.

127 mii lei pentru plata unei sentințe civile

c) art. 59.22 “Acțiuni cu caracter științific și social – cultural” – se solicită suplimentarea cu suma de 127 mii lei pentru plata unei sentințe civile având ca obiect executarea de contract administrativ;

 

III. Suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare la capitolul 68.01 „Asistenta ai asistenta sociala ” cu suma de 2.306 mii lei.

Suma alocata la inceputul anului 2021 de 40.221.000 lei este insuficienta in conditiile in care pana la sfarsitul lunii iulie au fost efectuale plati in valoare de 24.709.167 lei si indicatorul de referinta luat in calcul la calculul acestor rente este salariul mediu raportat de Institutul National de Statistica. Astfel necesarul pentru lunile august-decembrie este de 17.817.750 lei  calculat astfel: 1.071,10 salarii medii pe economie * 3.327 lei castigul mediu brut/luna =3.563.550lei / luna*5 luni=17.817.750 lei.  Prin urmare, din prevederea bugetara de 40.221.000 lei, pana la sfarsitul lunii iunie au foste fectuate plati de 24.709.167 lei , ramanand disponibila suma de 15.511.833 lei. Fata de necesarul de 17.817.750 lei, este nevoie de  suplimentarea cu 2.305.917 lei.

 

IV. In urma propunerilor institutiilor subordonate anexa nr. 3/21/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii“ se  modifică la partea de venituri, astfel:

 1. se suplimenteaza capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 5.934 mii lei;
 2. se diminueaza capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 13.318 mii lei;
 3. se suplimenteaza capitolul 35.10 „Amenzi, penalitati, confiscari“ cu suma de 50 mii lei;
 4. se suplimenteaza capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 700 mii lei;
 5. se suplimenteaza capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 5.500 mii lei;
 6. se suplimenteaza capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“ cu suma de 1 mii lei;
 7. se suplimenteaza capitolul 40.10 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate“ cu suma de 900 mii lei;
 8. se suplimenteaza capitolul 41.10 „Alte operatiuni financiare“ cu suma de 200 mii lei;
 9. se suplimenteaza capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 18 mii lei;
 10. se suplimenteaza capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 15 mii lei.

Propunerile de rectificare bugetară pe anul 2021 – Ministerul Tineretului și Sportului:

Scan_20210831

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Care este bugetul solicitat de MTS?