„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Adresa unitati subordonate 272 / SNST / 29.06.2017

 

SINDICATUL NAŢIONAL SPORT ŞI TINERET – SNST-

                                                                              Afiliat la Federaţia PUBLISINDMembru al Blocului Naţional Sindical– BNS

NR. 272 / SNST / 29.06.2017

Către toate unităţile subordonate MTS

Stimată doamnă / stimate domnule director,
Având în vedere că aplicarea incorectă a dispoziţiilor legale poate aduce prejudicii angajaţilor sub
aspectul cuantumului drepturilor salariale cuvenite, facem următoarele precizări :
Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, prevede la art. II, alin 2, lit.c – majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului;

Începând cu luna august 2016, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2015, modificată și
completată prin O.U.G. nr. 20/2016 și O.U.G. nr. 43/2016, personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei sau autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Totodată, potrivit prevederilor alin. (1^3) al art. 3^1 din același act normativ, prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite. În cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.
Din textul actului normativ rezultă că ordonatorul principal de credite este în măsură să stabilească dacă instituțiile sau autoritățile publice din subordinea sa au același scop și îndeplinesc aceleași funcții și atribuții, în vederea stabilirii salariilor de bază conform prevederilor de mai sus.

Responsabilitatea stabilirii şi acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorului principal de credite care, potrivit art. 6 alin. (1) şi alin. (4) din Legea – cadru nr. 284/2010, asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice şi are obligația de a stabili salariile de bază, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. Potrivit H.G. nr. 1/2017, începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit la 1450 lei.

Față de cele de mai sus vă aducem la cunoştinţă următoarele:
– În situaţia în care, salariul de bază este mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, atunci salariul de bază trebuie stabilit la nivelul de 1450 lei începând din 1 februarie 2017, potrivit H.G. nr. 1/2017, la care se aplica majorarea de 20% prevăzută de Legea 152/2017.

– Din luna august 2016, personalul care beneficia de un cuantum al salariilor de bază mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad profesional şi gradaţie de vechime în funcţie trebuia salarizat la nivelul maxim al salariului de bază, dacă îşi desfăşura activitatea în aceleaşi condiţii. Majorarea de 20% se aplică la nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată, pentru fiecare funcţie, grad profesional şi gradaţie de vechime în funcţie, la nivelul tuturor instituţiilor subordonate .
Notă:
1. Ca urmare a sesizărilor primite de la membrii noştri referitoare la existenţa mai multor salarii de bază pentru aceeaşi functie, grad profesional şi gradaţie de vechime, persoanele interesate sunt rugate să ia legatura cu sindicatul şi să ne transmită documentele doveditoare, respectiv actul administrativ de stabilire a salariului de bază pentru corectarea acestor erori.
2. În vederea comparaţiei cu centralizatorul ce cuprinde nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată, pentru fiecare funcţie, grad profesional şi gradaţie de vechime în funcţie, la nivelul tuturor subordonatelor în baza căruia au fost stabilite salariile de bază ale personalului, vă rugăm să ne transmiteţi statul de salarii aferent lunii iunie 2017.

Cu stimă,
Preşedinte,
Andy Nagy

Sindicatul Național Sport și Tineret: Adresa unitati subordonate 272 / SNST / 29.06.2017