„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Voucherele de vacanță – până când sunt valabile

Anunțul oficial

Voucherele de vacanţă emise în 2019, valabile până la 31 decembrie 2021, iar cele emise în anii 2020 şi 2021 vor fi valabile doi ani.

Guvernul a adoptat un act normativ care prevede prelungirea valabilității voucherelor de vacanță: prelungirea valabilității voucherelor de vacanță acordate în 2019 și în 2020 până la data de 31 decembrie 2021. Așadar, voucherele de vacanță acordate în această perioadă, care nu au putut fi utilizate ca urmare a măsurilor impuse de restricții sanitare, impuse de eforturile noastre de limitare a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, aceste vouchere de vacanță care nu au fost utilizate în această perioadă vor fi vor putea fi utilizate până la sfârșitul anului viitor, până la 31 decembrie 2021, mai ales în contextul în care așteptările sunt ca în primul trimestru al anului viitor efectele acestei pandemii să înceteze.” a declarat șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

Pe perioada anului 2021, voucherele de vacanţă vor fi emise doar pe suport electronic pentru a preveni răspândirea virusului SARs-COV-2, iar perioada de valabilitate a acestora va fi de 24 de luni de la data emiterii.

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind modificarea și completarea unor acte normative,

precum și pentru prorogarea unor termene

 

Acordarea, în perioada 1 iulie 2017 – 1 noiembrie 2020, a indemnizațiilor de vacanță sau a primelor de vacanță, după caz, sub forma voucherelor de vacanță, în valoare de 1450 lei s-a dovedit a fi o măsura cu efecte benefice asupra industriei turismului din România încurajând un număr de circa un milion de salariați români, din cadrul instituțiilor de stat sau al societăților în care statul este acționar unic sau majoritar, să-și petreacă concediile în țară.

Această masură a atenuat o parte din efectele negative ale pandemiei COVID 19 asupra sectorului turistic, cetățenii români posesori de vouchere de vacanță achiziționând pachete turistice în țară în perioadele în care structurile de primire turistice nu au avut activitatea suspendată.

De altfel, un efect complementar al acestei măsuri a fost creșterea numărului de solicitări de autorizare a unităților de cazare. La nivel național, creșterea a fost de 10% comparativ cu anii precedenți.

Pentru că este o măsură care și-a dovedit eficacitatea, Guvernul a luat decizia ca această măsură să fie prelungită și pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021.

Având în vedere că perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie – decembrie 2019 a fost prelungită până la 31 mai 2021, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, precum și faptul că numărul cazurilor de infectați cu virusul SARS-CoV-2 este foarte crescut în continuare, este necesară prelungirea valabilității acestora până la data de 31 decembrie 2021 și mărirea termenului de valabilitate al celor emise în anii 2020 și 2021 la doi ani de la data emiterii.

Măsura menținerii acordării voucherelor de vacanță, în cuantum de 1450 lei, până la data de 31 decembrie 2021, prin aplicarea în continuare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la acordarea voucherelor personalului platit din fonduri publice, va sprijini industria ospitalității, puternic afectată de efectele pandemiei COVID 19, în sensul recuperării pierderilor suferite ca urmare a suspendării activității structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică sau a restrângerii circulației persoanelor în anumite zone cu grad de infectare ridicat.

În contextul pandemiei și al restricțiilor impuse, o parte dintre serviciile/pachetele de servicii turistice achiziționate de către turiști prin vouchere de vacanță nu au putut fi derulate corespunzător de către agențiile de turism, conform clauzelor contractuale și de asemenea, nu au putut fi prestate de către furnizorii de servicii, impunându-se despăgubirea turiștilor și implicit restituirea sumelor achitate de către aceștia,

Condițiile cadrului legislativ actual privind circulația voucherelor de vacanță nu prevăd expres interdicția structurilor de primire turistice și/sau agențiilor de turism, în calitate de unități afiliate, de a rambursa turiștilor în numerar contravaloarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice achiziționate total sau parțial prin folosirea ca mijloace de plată a voucherelor de vacanță,

Având în vedere intenția legiuitorului de a impune angajatorilor să acorde prime de vacanță doar sub forma voucherelor de vacanță, pentru a exclude posibilitatea angajaților de a folosi primele respective în alt scop decât pentru achiziționarea de servicii/pachete de servicii turistice pe teritoriul României, implicând totodată imposibilitatea de a transforma voucherele în bani,

Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea aduce prejudicii turiștilor și ar putea genera disensiuni între aceștia și unitățile afiliate prin care se derulează serviciile/pachetele de servicii turistice achiziționate total sau parțial cu vouchere de vacanță,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

 

 

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

 1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins:

”(1^1) Se interzice unității afiliate restituirea în numerar a contravalorii voucherelor de vacanță utilizate de către titularul acestora pentru achiziționarea unor servicii/pachete de servicii turistice total sau parțial neprestate. Unitatea afiliată are obligația de a returna către unitatea emitentă sumele debitate/decontate și de a solicita în scris acesteia reemiterea voucherelor către titular, în cazul în care serviciile/pachetele de servicii turistice nu au putut fi prestate din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare.

”(1^2) La solicitarea unității afiliate, sumele debitate/decontate prevăzute la alin. (1^1) se alimentează în echivalent de către unitatea emitentă, pe suportul electronic sau, pe un suport electronic înlocuitor al voucherelor de vacanță emise și decontate inițial pe suport hârtie.

„(1^3) Voucherele de vacanță reemise în condițiile alin. (1^1) și (1^2) își păstrează perioada de valabilitate inițială, cu excepția voucherelor de vacanță pentru care prin acte normative este stabilită o altă perioadă de valabilitate.”

 1. La articolul 7, alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) a) nerespectarea de către unitatea afiliată a prevederilor art. 6 alin. (1) și (1^1)”

 1. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte – amendă și retragerea certificatului de clasificare sau, după caz, a licenței de turism, fapta unității afiliate de a emite/comercializa servicii/pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare față de prețul similar de achiziție prin alte mijloace de plată.”

Art. II – Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 13 iulie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

” Art. 34. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepția:

 1. a) art. 24 – 27, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022;
 2. b) art. 35, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
 3. Articolul 341 se modifică si va avea următorul cuprins:

”Art.  341 – Până la data de 1 ianuarie 2022 prevederile prezentei legi nu se aplică voucherelor de vacanță.”

 1. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

”Art. 36 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 1. a) Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare;
 2. b) Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006, cu modificările ulterioare;

(2) La data de 1 ianuarie 2022 se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

 

Art. III – Prevederile art. 26 alin. (4) – (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

 

Art. IV. – (1) Voucherele de vacanță aferente anului 2021 se emit doar pe suport electronic.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă, emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent de suport, se prelungeşte până la data de 31 decembrie 2021.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de valabilitate a voucherelor de vacanţă, emise în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2021, este de doi ani de la data emiterii.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Voucherele de vacanță – până când sunt valabile