„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Plata retroactiva la sistemul public de pensii

OUG nr.163/2020

Potrivit prevederilor OUG nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial nr.883 din 28 septembrie 2020, persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani.

De asemenea, in situatii exceptionale, in care carnetele de munca nu se mai gasesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 ar putea fi valorificate in baza informatiilor din arhiva electronica de la casele de pensii publice, daca acestea sunt complete.

OUG nr.163/2020 prevede urmatoarele:

Articolul I
(1) Prin derogare de la prevederile din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la asigurarea in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare, si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii sau intr-un sistem de asigurari sociale neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale Uniunii Europene sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

(2) Perioadele de timp pentru care se poate incheia contractul de asigurare sociala si efectua plata contributiei de asigurari sociale sunt cele cuprinse intre data implinirii varstei de 18 ani si data implinirii varstei standard de pensionare.

(3) Varsta standard de pensionare este prevazuta in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul II
(1) Pana la data de 1 septembrie 2021, persoanele prevazute la art. I pot incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul actului aditional la contractul de asigurare sociala este prevazut in anexa nr. 2.

(2) Contractul de asigurare sociala, prevazut la alin. (1), se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.

(3) La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul completeaza o declaratie, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, din care sa reiasa ca, in perioada inscrisa in contractul de asigurare sociala pentru care se solicita asigurarea, indeplineste urmatoarele conditii cumulative:
a) nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate acestuia;
b) nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii;
c) la data incheierii contractului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar.

Articolul III
(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

(2) Contributia de asigurari sociale datorata se calculeaza prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contributiei de asigurari sociale, prevazuta la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la data incheierii contractului de asigurare sociala.

(3) In cazul in care persoana interesata solicita asigurarea in sistemul public de pensii pentru o fractiune de luna, contractul de asigurare sociala se incheie pentru luna intreaga, iar stagiul de cotizare este aferent lunii intregi.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), atunci cand, in cadrul unei luni, exista o fractiune de luna de asigurare, realizata conform legii, pentru acoperirea perioadei neasigurate este admisibila incheierea contractului de asigurare sociala conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru intreaga luna.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute in vedere veniturile asigurate, cumulate.

Articolul IV
(1) Perioadele pentru care persoanele prevazute la art. I achita contributia de asigurari sociale se considera stagiu de cotizare in sistemul public.

(2) Venitul lunar asigurat la care se achita contributia de asigurari sociale se utilizeaza la determinarea punctajului lunar potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

(3) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea venitului lunar asigurat, prevazut la alin. (2), la castigul salarial mediu brut din luna incheierii contractului de asigurare sociala, comunicat de Institutul National de Statistica.

(4) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica inca nu a comunicat castigul salarial mediu brut se utilizeaza, pentru intreaga luna, ultimul castig salarial mediu brut comunicat.

(5) Punctajul lunar calculat in conditiile alin. (3) si (4) se atribuie pentru fiecare luna calendaristica prevazuta in contractul de asigurare sociala pentru care s-a achitat contributia de asigurari sociale prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul V
(1) Plata contributiei de asigurari sociale datorate se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 august 2021.

(2) Contractul de asigurare sociala incheiat conform prezentei ordonante de urgenta isi inceteaza aplicabilitatea la data la care contributia de asigurari sociale datorata este achitata in intregime.

(3) In situatia in care la data de 31 august 2021 contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate.

(4) Plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza prin orice mijloc de plata prevazut de lege, inclusiv in numerar, la casieria casei teritoriale de pensii in raza careia se afla domiciliul persoanei interesate sau mandatarului desemnat de aceasta prin procura speciala.

Articolul VI
Dupa alineatul (1) al articolului 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:

(1^1) In situatii exceptionale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de munca, declarate in conditiile legii, angajatorii au incetat activitatea si/sau daca arhiva acestora nu mai poate fi identificata, perioadele prevazute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informatiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de munca, existente in arhiva electronica creata in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, daca informatiile introduse in baza de date, in cadrul activitatii de preluare din carnetele de munca, sunt identice cu cele din carnetele de munca scanate. Arhiva electronica cuprinde atat datele preluate din carnetele de munca, cat si carnetele de munca scanate.

(1^2) Dispozitiile alin. (1^1) vizeaza situatiile intervenite ulterior crearii arhivei electronice.

Articolul VII
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 24 septembrie 2020.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Plata retroactiva la sistemul public de pensii

Share on facebook
Distribuie