„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Dumneavoastră de cât timp aşteptaţi o promovare?

Dosar de Consilier al ministrului

În timp ce angajaţii unităţilor teritoriale se luptă cu situaţii inechitabile privind salarizarea şi munca neplatită, precum şi cu dificultăţi majore de promovare pe post, sunt alţii care se descurcă foarte bine. Surse din minister, care au dorit să rămână anonime, ne-au transmis documente, publice de altfel, din care am aflat cum, prin diverse metode, unii au transformat posturi, şi-au falsificat vechimea în specialitatea funcţiei şi au devenit funcţionari publici peste noapte.

Este cazul domnului Tomescu Sergiu Iulian care, recent angajat, detaşat de la DJST Cluj în MTS, a sărit brusc pe  funcţie publică, uns Preşedinte al Comisiei de disciplină a MTS pentru funcţionarii publici, cât şi Preşedinte al Comisiei constituite în vederea cercetării abaterilor disciplinare ale personalului contractual din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, precum şi ale personalului contractual care deţine funcţie de conducere de director  şi director adjunct în cadrul unităţilor subordonate Ministerului Tinerertului şi Sportului.

Sintetizând, dosarul domnului Tomescu Sergiu Iulian arată astfel:

 • absolvent de teologie, cu un doctorat pe tema – Relaţiile dintre Biserică şi Statul român: Concordatul cu Vaticanul,
 •  decembrie 2016 – angajat  pe post contractual de inspector de specialitate II, în cadrul Unităţii de Administrare a Bazelor Sportive DJST Cluj,
 • aprilie 2017 – este respins dosarul său depus în vederea participării la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de expert clasa I grad principal în cadrul DJST Cluj, pentru neîndeplinirea condiţiilor de vechime,
 • iunie 2017 – detaşat la MTS – consilier personal Cabinet Ministru,
 •  01.09.2017 – se solicită la MTS, de către directorul DJST Cluj, mutarea funcţiei sale din cadrul compartimentului Unitatea de Administrare a Bazelor Sportive în cadrul serviciului de Resurse umane,
 •  01.09.2017 – prin adresa 1849, DJST Cluj solicită transformarea postului în funcţie publică de consilier principal,
 • 01.09.2017 – prin adresa nr.1579, Direcţia Juridic şi Secretariat a MTS transmite ca domnul Tomescu Iulian are vechimea necesară  în specialitatea studiilor, fără a face dovada cu documente ataşate,
 • 01.09.2017 – domnul Tomescu Iulian solicită încetarea detaşării,
 • 01.09.2017 – domnul Tomescu Iulian solicită şapte zile de concediu,
 • toate solicitările sunt aprobate şi apare transferat la MTS în funcţia publică de expert I principal, fără a exista documente în acest sens, ci doar suspiciuni de falsificare vechime şi a actelor care au stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice.

Prin adresa SNST Nr.18/02.02.2018 şi înregistrată la MTS cu Nr.1021/02.02.2018,  sindicatul a depus o cerere de revocare a ordinelor prin care au fost infiinţate comisiile de disciplină, din care redăm pe scurt:

– desemnarea membrului titular și Președinte al Comisiei de disciplină, în persoana dlui Tomescu Sergiu Iulian s-a realizat cu încălcarea flagrantă a regulilor care stabilesc incompatibilitățile, etica și deontologia funcționarilor publici, mai ales a celor desemnați să facă parte din cadrul Comisiei de disciplină constituite la nivelul Ministerului Tineretului și Sportului;

– Ministerul Tineretului și Sportului a fost înștiințat în scris de către personalul încadrat în Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret Cluj asupra suspiciunilor de falsificare a unora dintre adeverințele care atestau vechimea în muncă și funcția ocupată anterior de către dl Tomescu Sergiu Iulian și de folosire a acestora în vederea ocupării funcției publice, aceste împrejurări conturând elementele infracțiunii de uz de fals;

– există mai multe nereguli legate de întocmirea documentaţiei care a stat la baza obţinerii avizului pentru funcţii publice şi a structurii funcţiilor publice: nerespectarea condiției vechimii  în  muncă și în  specialitatea studiilor, nepublicarea pe site-ul instituției, fals în  nota de fundamentare  din care trebuia să rezulte desfăşurarea de activităţi care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, conform celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul  funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului de natură contractuală din care să rezulte că sarcinile, competenţele şi responsabilităţile titularului postului implică exercitarea prerogativelor de putere publică. Totodată postul  de consilier personal al ministrului (post ocupat prin  detașare de la  DJST Cluj) nu este un post ce presupune exercitarea prerogativelor de putere publică  și  singurul act valabil ce atestă vechimea este extrasul de la ITM Cluj.

– art. 111 din Legea nr. 188/1999 , cu modificările şi completările ulterioare, reglementează cu privire la condiţiile în care posturile de natură contractuală sunt stabilite ca funcţii publice. Alin. (1) al articolului menţionat, prevede că autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili funcţii publice în condiţiile prevăzute la art. 107 dacă cel puţin 70% din atribuţiile fiecărui post presupun exercitarea prerogativelor de putere publică. Potrivit alin. (4) al articolului menţionat, drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în condiţiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numite. Potrivit art. 107 alin. (1) lit. d), autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice în situaţia modificării calităţii posturilor prin transformarea posturilor ocupate în baza unui contract individual de muncă în funcţii publice.

– numirea s-a realizat cu încălcarea directă și evidentă a prevederilor H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu completările și modificările ulterioare. Ministerul Tineretului și Sportului avea obligația legală de a convoca și de a solicita organizației sindicale, cu care a încheiat Acordul colectiv nr. 7634 din 09.06.2017 / 509 din 09.06.2017 privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unități – Ministerul Tineretului și Sportului, precum și Contractul Colectiv de Muncă nr. 7635/09.06.2017, desemnarea celui de-al treilea membru al comisiei de disciplină. În mod nelegal ministerul a ignorat prevederile legale și a dispus în mod arbitrar desemnarea membrilor comisiei de disciplină cu încălcarea legii.

În măsura în care MTS-ul nu va da curs solicitării formulate de sindicat şi va da efecte Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 15/12.01.2018, ne vom adresa instanţei de judecată în vederea anulării acestuia, lipsirii de producerea de efecte şi obligării MTS la repararea tuturor prejudiciilor produse.

Pe lângă solicitările prezentei plângeri prealabile, în temeiul art. 13 și art. 14 din Legea nr. 544/2001, am solicitat a ne transmite în copie conformă cu originalul:

 1. toate înscrisurile avute în vedere spre a fi analizate și confirmată susținerea asumată de către Ministerul Tineretului și Sportului prin adresa nr. 1579/01.09.2017 privind vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice pentru ocuparea de către dl Tomescu Sergiu Iulian a unei funcții publice de grad profesional principal;
 2. toate înscrisurile care atestă promovarea/transformarea postului contractual de execuție al dlui Tomescu Sergiu Iulian de inspector de specialitate grad profesional II în funcția publică de consilier clasa I grad profesional principal sau/și de expert clasa I grad profesional principal, așa cum este atestată la art. 1 lit. a) în Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 15/12.01.2018.

Această procedură a MTS, este o dovadă clară a dorinței conducerii ministerului de a frauda legea, de a nu da posibilitatea salariaților să își desemneze efectiv, prin intermediul Sindicatului, un membru permanent în cadrul Comisiei de disciplină, ale cărei lucrări și decizii îi vizează în mod direct pe aceștia. Ascensiunea fulminantă şi vădit dolosivă a domnului Tomescu este o palmă dată peste obrazul celor care au slujit în mod onest MTS-ul timp de zeci de ani.

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Dumneavoastră de cât timp aşteptaţi o promovare?