„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Comisia de apel – prevenirea și combaterea dopajului în Sport

Secretariatul General al Guvernului anunță selecția membrilor

SGG încearcă pentru a treia oară în ultima perioadă să completeze Comisia de apel, instituție care funcționează în temeiul Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport și a Ordinului SGG nr. 509/2022 pentru aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport.

Secretariatul General al Guvernului organizează începând cu data de 03.10.2022 selecția unui număr de maximum 8 membri în cadrul Comisiei de apel, în temeiul Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport și a Ordinului SGG nr. 509/2022 pentru aprobarea Procedurii de selecție a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport.

CRITERII DE SELECȚIE:
În conformitate cu art. 71 alin. (2) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, criteriile de selecție pentru a fi desemnat ca membru în Comisia de apel sunt următoarele:

a) să fie cetățean român cu domiciliul în România;
b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
c) să aibă o bună reputație;
d) să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) să nu dețină calități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de apel a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor;
f) să nu fie suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârșirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;
g) să aibă experiență de minimum 5 ani în unul dintre următoarele domenii: juridic, medical, al științelor naturii și sport și care să aibă obligatoriu experiență și/sau cunoștințe în domeniul antidoping, cu respectarea prevederilor Codului și a Standardului internațional pentru gestionarea rezultatelor.

Dosarul de înscriere se depune până la data de 12.10.2022, ora 17:00, la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei nr. 1, Sector 1 și trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere adresată secretarului general al Guvernului;
b) act de identitate (original și copie);
c) documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, precum și alte forme de certificare relevante (original și copie);
d) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) declarație pe propria răspundere că nu deține calități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de apel a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor;
f) declarație pe propria răspundere a faptului că nu a fost suspendat din activitatea sportivă, ca urmare a săvârșirii unei încălcări a reglementărilor anti-doping;
g) curriculum vitae.
La depunerea dosarului de înscriere, documentele solicitate în copie trebuie însoțite în mod obligatoriu de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate.Candidatul care a depus la înscriere o declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării interviului.
Afișarea rezultatelor se va face pe pagina de internet a SGG (www.sgg.gov.ro). Informații suplimentare pot fi solicitate la numărul de telefon 021/314.34.00 – int. 1195. La depunerea dosarului de înscriere, candidații sunt rugați să sune la nr. de tel. 021/314.34.00 – int. 1195

CALENDAR PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR COMISIEI DE APEL:
1. Publicare anunț 03.10.2022
2. Termen depunere dosare pentru înscriere la concurs 04-12.10.2022
3. Selecția dosarelor 13-14.10.2022
4. Afișarea rezultatelor 17.10.2022
5. Depunerea contestațiilor 18.10.2022
6. Soluționarea contestațiilor 19-20.10.2022
7. Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor 21.10.2022
8. Interviu 24-26.10.2022
9. Afișarea rezultatelor în urma interviului 27.10.2022
10. Depunerea contestațiilor 28.10.2022
11 Soluționarea contestațiilor 31.10-01.11.2022
12 Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor 02.11.2022
13 Afișarea rezultatelor finale 03.11.2022

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA concursului pentru selecția membrilor Comisiei de apel
TEMATICA:
1. Domeniul de aplicare a Legii nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in
sport;
2. Încălcările reglementarilor anti-doping;
3. Dovedirea dopajului;
4. Principiul responsabilității stricte;
5. Organizarea și funcționarea Comisiei de apel;
6. Sancțiunile aplicabile pentru încălcările reglementărilor anti-doping care implică: substanțe
de abuz, substanțe specifice și nespecifice;
7. Aplicarea legii mai favorabile;
8. Jurisdicția anti-doping;
9. Sancțiuni aplicabile pentru încălcările repetate ale reglementarilor anti-doping;
10. Gestionarea cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping non-analitice.
BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 310/2021 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicată in  Monitorul Oficial, Partea I nr. 1229 din 27/12/2021
2. Hotărâre nr. 278/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul doping, publicată în Monitorul Oficial nr. 199, Partea I, din 28.02.2022
3. Ordin nr. 147/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial nr. 151, Partea I, din 15.02.2022;
4. Codul Mondial Anti-Doping (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
5. Standardul internațional pentru testare și investigații (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
6. Standardul internațional pentru gestionarea rezultatelor (ed. 2021). Versiunea în limba română este disponibilă pe pagina de internet a Agenției Naționale Anti-Doping (www.anad.gov.ro);
7. Ordinul Președintelui A.N.A.D. nr. 183/08.11.2021 pentru aprobarea Listei Interzise pentru anul 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1096 din 17.11.2021.

MODUL DE DESFĂȘURAREA A INTERVIULUI DE SELECȚIE:
În vederea susținerii interviului, candidații care au fost declarați admiși la selecția dosarelor se vor prezenta cu actul de identitate la data, locul și ora stabilite și comunicate de către Secretariatul General al Guvernului. Durata interviului pentru fiecare candidat este de maxim 30 de minute. În cadrul
interviului vor fi evaluate următoarele criterii:
a) cunoştinţele menționate în tematică și bibliografie;
b) capacitate de analiză și sinteză;
c) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
d) abilitățile de comunicare;
e) motivația candidatului.
Interviul se notează cu maxim 100 de puncte de către fiecare membru al comisiei de selecție. Punctajul minimum necesar promovării interviului este de 80 de puncte. Punctajul final acordat la interviu se stabilește pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de selecție.
Interviul se înregistrează prin mijloace audio și/sau video. Rezultatul interviului va fi afișat pe pagina de internet a SGG sub formă de admis/respins, în termenul prevăzut în calendarul pentru selecția membrilor Comisiei de apel.

Succes tuturor participanților la concurs!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Comisia de apel – prevenirea și combaterea dopajului în Sport