„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Camera Deputaţilor a finalizat dezbaterile asupra Propunerii legislative privind dialogul social

Plx 715/2018

COMUNICAT DE PRESĂ

primit de la preşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, domnul deputat Adrian Solomon

În data de 12 octombrie 2020, după îndelungi dezbateri şi consultări cu reprezentanţii partenerilor sociali, care au avut loc pe parcursul a peste 20 de şedinţe în decurs de 2 ani, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor a finalizat dezbaterile asupra Propunerii legislative privind dialogul social – Plx 715/2018.

Propunerea legislativă îşi propune să îmbunătăţească cadrul de reglementare privind desfăşurarea dialogului social în România, atât bipartit, cât şi tripartit, propunând o nouă Lege adialogului social, concomitent cu abrogarea legii existente. Totodată, lărgirea conţinutului contractelor colective de muncă prin includerea, printre altele, a măsurilor privind armonizarea vieţii de familie cu obiectivele profesionale, ca aspect care ţine de asigurarea calităţii muncii, reprezintă un progres faţă de reglementarea anterioară.

Principalele modificări legislative care au fost aduse se referă la:

 • Introducerea noţiunii de lucrător independent în scopul obţinerii dreptului acestora de a constitui sau de a adera la un sindicat. Acest drept le este recunoscut şi şomerilor;
 • Stabilirea unei proceduri clare de alegere a reprezentanţilor angajaţilor, de comun acord cu angajatorul, în funcţie de numărul total de angajaţi;
 • Modificarea numărului de angajaţi necesar constituirii unui sindicat, de la cel puţin 3, la cel puţin 10 angajaţi din aceeaşi unitate sau cel puţin 20 de angajaţi din unităţi diferite ale aceluiaşi sector de activitate;
 • Eliminarea obligaţiei, pentru angajatorii unde nu sunt constituitesindicate, de a organiza sesiuni publice de informare, privind drepturile individuale şi colective ale angajaţilor. Aceasta se transformă în obligaţia de a permite organizarea acestor sesiuni, de către şi la cererea federaţiilor sindicale din sectorul de activitate.
 • Scăderea procentului de reprezentativitate, la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi -sunt reprezentative organizaţiile sindicale care cumulează un număr de cel puţin 5% din efectivul angajaţilor din sectorul de activitate sau din grupul de unităţi, după caz;
 • Menţinerea procentului de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv jumătate plus unu din numărul total al angajaţilor unităţii;
 • Introducerea obligativităţii negocierii colective la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi şi la nivel de sector de activitate;
 • Modificarea iniţierii negocierii colective, în sensul în care ea va aparţine oricăruia dintre partenerii sociali, nemaifiind obligaţia angajatorului;
 • Introducerea posibilităţii organizaţiilor sindicale care nu sunt semnatare ale contractului colectiv de muncă de aadera ulterior la acesta. Totodată, se elimină condiţionareaaderării la contract de acordul părţilor semnatare, fiind necesară o simplă notificare transmisă către depozitar, însoţită de dovada reprezentativităţii organizaţiei;
 • În unităţile în care nu sunt organizate sindicate, hotărârea de declarare a grevei se iade reprezentanţii angajaţilor, cu acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii;
 • Eliminarea obligaţiei de a transmite angajatorului, în scris, individual, retragerea din grevă a unui angajat;
 • Introducerea posibilităţii sancţionării organizatorilor grevei în situaţia continuării grevei, după declararea acesteia ca ilegală.

Propunerea legislativă corectează o serie de deficienţe ale Legii nr. 62/2011, în special în ceea ce priveşte coborârea pragului de sindicalizare şi creşterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă.De asemenea, noua reglementare urmăreşte să redefinească şi să lărgească aria de reglementare în materia relaţiilor de muncă, cât şi în ceea ce priveşte clarificarea şi soluţionarea cu celeritate a conflictului de muncă. Sursa: Camera Deputatilor

Sindicatul Național Sport și Tineret: Camera Deputaţilor a finalizat dezbaterile asupra Propunerii legislative privind dialogul social

Share on facebook
Distribuie