„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Salarii neplătite – declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului

UPDATE:  Astăzi, 05.04.2018 am primit răspunsul MTS-ului la adresa noastră din data de 14.03.2018, prin care ministerul explică motivul blocării salariilor din 14 martie. Redactată în 30.03.2018, comunicarea are data poştei 03.04.2018 şi ajunge la noi în 05.04.2018.

P.S.   De fapt, nu a fost vorba doar de o zi întârziere…

Respectul pentru proprii angajaţi lipseşte total la nivelul forurilor decizionale din MTS, care nu au considerat necesar să emită un comunicat despre neplata salariilor la termen; astăzi, 14 ale lunii atât angajaţii din aparatul central cât şi cei din subordonate nu şi-au primit drepturile băneşti şi nici explicaţii despre un nou termen de plată. MTS nu se simte obligat să justifice neplata salariilor, deşi nu există alt vinovat, în afara incompetenţei şi indolenţei anumitor oameni.

Față de măsurile intempestive și deciziile nelegale și abuzive care au fost luate în ultimele zile, Sindicatul Național Sport și Tineret a înregistrat la MTS următoarea adresă:

Către Ministerul Tineretului și Sportului

Referitor la:

1. Neplata drepturilor salariale ale salariaților din aparatul central al M.T.S. și a unităților subordonate

2. Declanșarea conflictului de muncă conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social

Solicităm să ne comunicați, punctual și în concret, următoarele:

1. Care este motivul și temeiul de drept în baza căruia la data comunicării prezentei nu au fost achitate până la data de 14.03.2018 drepturile salariale cuvenite personalului încadrat în unitățile deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului (în continuare M.T.S.). Vă aducem la cunoștință faptul că obligația virării sumelor de către M.T.S. către unitățile subordonate are un termen scadent de cel târziu la data de 14 ale lunii, dată la care drepturile salariale trebuie achitate integral tuturor salariaților de către unitățile deconcentrate ale M.T.S. Prin nevirarea sumelor de către M.T.S, unitățile deconcentrate sunt în imposibilitate de a achita drepturile salariale lunare către personalul din subordine.

După cum cunoașteți, obligația plății drepturilor salariale și data scadenței acesteia a fost stabilită în mod expres prin Contractul colectiv de muncă, care prin art. 73 prevede: ”(3) Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului. (4) În cadrul grupului de unități, drepturile salariale se achită într-o singură tranșă, cel mai târziu la data de 14 a fiecărei luni pentru luna precedentă”.Pentru protecția socială a salariaților, această obligație este stabilită în mod expres și prin dispozițiile art. 161 din Codul muncii (”Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor”), iar art. 166 din același Cod prevede că salariul este achitat ”la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.

”Vă aducem la cunoștință faptul că pentru toți salariații încadrați în structurile subordonate Ministerului salariul reprezintă unica sursă de venit, astfel că neachitarea acestuia are repercursiuni deosebit de grave asupra vieții sociale și economice a acestora. De asemenea, vă aducem la cunoștință că această întârziere a plății salariilor este cu atât mai nejustificată, în contextul în care M.T.S, prin organele sale de conducere, refuză recunoașterea tuturor drepturilor cuvenite salariaților în temeiul legii. Cu toate că aceste încălcări ale legii au fost aduse în mod repetat la cunoștința M.T.S, până în prezent nu a fost luată nicio măsură concretă și nu s-a oferit nicio explicație pertinentă față de adresele și memoriile care v-au fost înaintate, inclusiv de către S.N.S.T.

2. Care este motivul pentru care, față de situația întârzierii nejustificate și neanunțate, nu ați avut o discuție prealabilă, cel puțin consultativă, cu reprezentanții Sindicatului Național Sport și Tineret, în calitate de organizație sindicală reprezentativă, în condițiile în care prin art. 10 din Contractul colectiv de muncă nr. 7635/09.06.2017 părțile și-au asumat obligația ”să se consulte şi să se informeze reciproc în toate situaţiile referitoare la relaţiile de muncă, în condiţiile legii.”

Totodată, vă aducem la cunoștință și vă învederăm în mod expres următoarele:

1. Prezenta notificare constituie punere în întârziere cu privire la toate obligațiile privind plata integrală, în condițiile legii și la timp a tuturor drepturilor salariale către întreg personalul încadrat în unitățile subordonate ale M.T.S., indiferent de relațiile de muncă ale acestora (personal contractual sau funcționari publici).

2. Vă aducem la cunoștință faptul că nerespectarea de către M.T.S. și unitățile subordonate acestuia a obligațiilor legale și a celor stabilite prin Contractul colectiv de muncă a condus la declanșarea unui conflict colectiv de muncă astfel cum este reglementat de art. 156 și urm. din Legea nr. 62/2011 și Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. Față de dispozițiile art. 162 din Legea nr. 62/2011, vă învederăm, în scris, următoarele:

– revendicări: plata integrală și la timp a drepturilor salariale; recunoașterea, calcularea și achitarea integrală a drepturilor stabilite prin Legea nr. 284/2010 și Legea nr. 153/2017, cu referire specială la acordarea și plata sporului de vechime cuvenit salariaților, în temeiul art. 11 din Legea nr. 284/2010 și a art. 10 din Legea nr. 153/2017;

– motivare: lipsa oricărui răspuns favorabil din partea M.T.S. cu privire la recunoașterea, calcularea și achitarea integrală a drepturilor recunoscute prin contractul colectiv de muncă și legislația aplicabilă. În plus, neachitarea la timp a drepturilor salariale cuvenite personalului încadrat în structurile deconcentrate ale M.T.S.;

– propunere de soluționare: prin prezenta vă solicităm ca în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării prezentei să dispuneți deblocarea și achitarea drepturilor salariale cuvenite personalului din subordinea M.T.S., aceste drepturi nefiind supuse vreunei discuții sau negocieri. Conform art. 38 din Codul muncii, cu privire la drepturile recunoscute de lege și contractele colective de muncă aplicabile nu se poate tranzacționa.
În cazul în care nu veți da curs integral și în concret acestor solicitări, Sindicatul Național Sport și Tineret, în calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivelul M.T.S. și parte semnatară a Contractului colectiv de muncă nr. 7635/09.06.2017 și a Acordului Colectiv nr. 7634/09.06.2017 / 509/09.06.2017, în numele membrilor de sindicat și a celorlalți salariați consideră, conform art. 163 din Legea nr. 62/2011, declanșat conflictul colectiv de muncă și vă aduce la cunoștință inițierea procedurilor de soluționare a acestuia, inclusiv inițierea grevei generale pe o durată care vă va fi comunicată.

SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

SNST este partener PRAKTIKER ROMANIA

Sindicatul Național Sport și Tineret: Salarii neplătite – declanşarea conflictului colectiv de muncă la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului

Share on facebook
Distribuie