„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

Ordinul MS nr. 1456/2020 - M. Of. nr.787 din 28 august 2020

Ordinul nr. 1456/2020 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 787 din 28 august 2020.

În sensul prezentelor norme, sunt definiți următorii termeni: unităţi pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, unităţile de învăţământ și centrele de vacanţă.

Actul normativ prevede, între altele, că, în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii și tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel:

a) la înscrierea în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor sunt necesare: adeverința de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivității din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) și după caz, fișa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu și se înscriu într-o unitate de învățământ cu cabinet medical școlar);

b) la intrarea în unitățile pentru odihna și recreerea copiilor și tinerilor (centre de vacanță) sunt necesare: avizul epidemiologic și dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/medicul colectivității/medicul școlar cu 24 ore înainte de plecarea în aceste unități sau cu 72 ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale.

Conducerea unității de învățământ și organizatorii taberelor școlare/centrelor de vacanță au obligația să solicite părinților sau reprezentanților legali ai copilului prezentarea obligatorie a documentelor menționate anterior, până la începerea frecventării colectivității.

Ministerele cu reţea proprie de unităţi pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor au obligaţia de a asigura şi amenaja clădirile, spaţiile, terenul, precum şi circuitele funcţionale aferente unităţilor din subordine, necesare desfăşurării activităţilor conform prezentelor norme.

Unitățile de învățământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să respecte structura funcțională prevăzută de legislație, dotate conform normelor legale, în care asistența medicală a copiilor și tinerilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din grădinițe, unități școlare și universitare prevăzută de legislația în vigoare. În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și de medicină dentară în grădinițe și școli, până la constituirea acestora, asistența medicală a copiilor și tinerilor se poate realiza prin medicii de familie/medicină generală și medicii dentiști din localitățile respective sau din localitățile apropiate și asistenții medicali ai acestora, încadrați de către unitatea administrativ-teritorială, sau de către unitatea de învățământ privată cu personalitate juridică, după caz, conform legislației în vigoare.

Potrivit actului normativ, terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru aceasta: a) minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar; b) între 5 și 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineață și cursuri de după amiază), în funcție de factorii geografici, de mediu (urban, rural) și de specificul unității (cu sau fără internat și cantină); c) amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale; d) amenajarea spațiilor pentru joc sau practicarea activitaților fizice conform grupelor de vârstă; e) la distanța legală (10 m) de fosele septice sau alte pericole potențiale pentru sănătatea și securitatea copiilor și tinerilor.

Unităţile care asigură cazare pentru copii şi tineri sunt prevăzute cu spaţii, aparatură şi mijloace pentru colectarea, dezinfectarea/dezinsecţia, spălarea, fierberea, uscarea, călcarea şi distribuirea rufelor sau contractează aceste tipuri de servicii cu firme specializate. Se asigură spaţii pentru depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată şi cea murdară.

Este interzisă funcționarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor fără gard împrjmuitor al terenului aferent.

Unitățile pentru antepreșcolari (creșe) și preșcolari (grădinițe) sunt prevăzute cu încăperi pentru triajul epidemiologic zilnic, situate cât mai aproape de accesul în unitate (filtre în creșe și cabinete medicale în grădinițe) și vestiare amenajate la fiecare nivel al clădirii, iluminate și ventilate corespunzător, dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de vârf (primirea și plecarea copiilor).

Pentru copiii și tinerii care sunt depistați sau suspecți de boli transmisibile în perioada în care se află în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medical sau izolator) până la preluarea lor de către părinți, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulanță județean sau al municipiului București, după caz. Revenirea în creșe și grădinițe după o perioadă de absență mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie, sau după caz, de către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate și predarea adeverinței/avizului la cabinetul medical școlar.

Unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor sunt dotate şi aprovizionate permanent cu ustensile, materiale şi produse biocide avizate/autorizate de Comisia Naţională de Produse Biocide sau alte instituţii abilitate în acest sens, necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie.

Numărul maxim de copii admiși la o grupă în unitățile de antepreșcolari, preșcolari sau într-o clasă pentru elevi, se stabilește în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate, în conformitate cu legislația în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 anteprescolari/grupă în creșe și în alte servicii de educație timpurie antepreșcolară, 20 de preșcolari/grupă în grădinițe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar și 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învățământ liceal și profesional.

În spațiile de recreație, interioare sau exterioare se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sau se amplasează recipiente-dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință.

Toate încăperile destinate copiilor și tinerilor sunt prevăzute cu ventilație naturală. Mijloacele de ventilație trebuie să asigure o împrospătare a aerului de cel puțin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari, 3 schimburi pe oră în sălile de clasă și de cursuri pentru elevi și studenți și 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare. Eficiența ventilației se apreciază prin metode de laborator.

Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, din 25.08.2020.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor

Share on facebook
Distribuie