„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Măsuri în domeniul protecției sociale în contextul actual

Ieri, în ședința de Guvern a fost  adoptată Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de  răspândirea SARS-CoV-2.

Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ va avea următoarele  modificări și completări:

 1. Alin. 3 al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
 • Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:
  a) părintele biologic;
  b) adoptatorul;
  c) persoana care are copilul/copii în încredințare în vederea adopției;
  d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

        II. După alineatul (3) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins:

 •  Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una sau mai multe din următoarele situații:
  a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin.(1) sau art. 11 alin.(2) ori art. 31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, aprobată prin Legea nr.132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  c) celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        III. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate (5) și (6), cu următorul cuprins:

 •  Prevederile alin. (1) nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului transporturilor, după caz, în situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.
 •  Angajatorii acordă zilele libere în condițiile prezentei legi, după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin decalarea programului de lucru sau implementarea formelor de muncă flexibile.

         IV.  După articolul 3 se introduce un articol nou 31, cu următorul cuprins:

 •  Art. 31 – Personalul prevăzut la art.2 alin. (5) beneficiază de o indemnizație calculată conform art.3 alin. 1, corespunzător numărului de zile lucrătoare aprobat prin hotărârea de Guvern prevăzută la art.4, acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute la art.1 sau de prezentul articol.

Sunt vizați direct unii dintre colegii noștri de următoarele prevederi:

Art. XI. – (1) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, respectiv a contractului de activitate sportivă , din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 –  Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2,  indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, respectiv persoanele prevăzute la art. 67, alin (1) lit a)-c) din Legea 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, respectiv din 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază angajatorii care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
 2. b) înregistrează o diminuare a nivelului veniturilor din exploatare (înregistrate conform reglementărilor contabile) în lunile afectate cu un procent 30% față de:
 3. veniturile din aceleași luni ale anului trecut sau
 4. veniturile lunii februarie 2020, în funcție de modul de desfășurare a activității.
 5. c) înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 30% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020;
 6. d) cel puțin 30% din numărul total de personal este afectat de întreruperea activității total sau parțial.

(3) Angajatorii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligaţia să  menţină raporturile de muncă/ /raporturile contractuale ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă/ relațiilor contractuale  conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția societăților aflate sub incidența Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(4) Alte persoanele juridice cu activităti comerciale care intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, beneficiaza din bugetul asigurărilor pentru șomaj de o sumă în cuantum de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

(5) Pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020 nu poate fi suspendat contractul individual de muncă în temeiul art. 50, lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru motive ce țin de încetarea sau reducerea activității ca urmare a efectelor produse de epidemia SARS-CoV-2.

Textul integral aici:OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

 

Sindicatul Național Sport și Tineret: Măsuri în domeniul protecției sociale în contextul actual