„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Negocieri colective la MS

CCM / ACM

Astăzi, 30 mai, la sediul Ministerului Sportului a avut loc prima ședință de negocieri colective pentru Contractul colectiv de muncă și Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul Grupului de unități – Ministerul Sportului.

Legea nr.62/2011 Art. 131

(1) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere.

(2) Este interzisă orice imixtiune a autorităţilor publice, sub orice formă şi modalitate, în negocierea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective de muncă.

Au fost puse la dispoziție de către angajator informaţiile publice şi cu caracter confidenţial conform prevederilor legale. Regimul informaţiilor confidenţiale puse la dispoziţie este cel stabilit prin Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor:  situaţia economico-financiară la zi și situaţia ocupării forţei de muncă.

Legea nr.62/2011  Art. 141

(1) Contractul colectiv de muncă se încheie pe o perioadă determinată, care nu poate fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 24 de luni.

(2) Părţile pot hotărî prelungirea aplicării contractului colectiv de muncă, în condiţiile stabilite de prezenta lege, o singura dată, cu cel mult 12 luni.

În procesul verbal al ședinței, au fost consemnate și următoarele:

  1. componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;
  2. nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;
  3. durata maximă a negocierilor convenită de părţi;
  4. locul şi calendarul reuniunilor;
  5. dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;
  6. dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
  7. alte detalii privind negocierea.

Următoarea ședință de negocieri a fost stabilită pentru data de 8 iunie 2022.

  • Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanşate.
  • La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor în care se va consemna conţinutul negocierilor.

Art. 143 Legea dialogului social

(1)Contractele colective de muncă şi actele adiţionale la acestea se încheie în formă scrisă şi se înregistrează prin grija părţilor, după cum urmează:

a)contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, la inspectoratul teritorial de muncă;

b)contractele colective de muncă încheiate la nivelul grupurilor de unităţi şi al sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul Național Sport și Tineret: Negocieri colective la MS