„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Ne pregătim pentru impact!

Descentralizare / comasare / desființare - exceptare

Vineri, 27 octombrie 2023, a fost publicată în Monitorul MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 977/27.X.2023 Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – Legea nr.296/2023.

Extrase:

Art. XXIX. — (1) Începând cu data de 1 iulie 2024, instituțiile
publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/
subordonarea/autoritatea autorităților administrației publice
centrale/locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc
următoarele condiții cumulative:
a) au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii
și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se
suprapun sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte
instituții publice cu obiect de activitate același sau similar.
(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute
la alin. (1) se pot desființa/reorganiza/fuziona sau pot transfera
activitatea și personalul încadrat către alte structuri
organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice aflate în
coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților administrației
publice locale/centrale/județene, prin modificarea corespunzătoare
a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de
organizare și funcționare.
(3) Prin desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al
activității către alte structuri organizatorice, inclusiv către
structurile organizatorice aflate în coordonarea/ autoritatea/
subordonarea autorităților administrației publice locale/județene/
centrale, trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții
cumulative:
a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal
proporțional atât pentru funcțiile de conducere, cât și pentru
funcțiile de execuție;
b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare,
respectiv a cheltuielilor materiale și servicii.
(4) Forma prin care se reorganizează instituțiile publice care
nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), respectiv:
desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate și
număr de personal, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului
României sau, după caz, prin hotărâri ale autorităților
administrației publice locale/județene.
(5) Personalul disponibilizat ca urmare a aplicării prevederilor
alin. (2) beneficiază de toate drepturile legale salariale prevăzute
de lege.
(6) Conducătorii autorităților administrației publice
centrale/locale/județene care au în subordine/coordonare/
autoritate instituții publice/entități publice, inclusiv instituțiile
publice asimilate, cărora le sunt incidente prevederile alin. (1)
au obligația de a publica pe pagina de internet proprie, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, lista
instituțiilor publice care se vor desființa/reorganiza/fuziona sau
își vor transfera activitatea și personalul încadrat către alte
structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice
aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților
administrației publice locale/centrale/județene. Procesul de
desființare/reorganizare/fuzionare se va desfășura în perioada
1 octombrie 2023—1 ianuarie 2024.
(7) Până la data de 31 decembrie 2023, conducătorii
autorităților administrației publice centrale/locale/județene care
au în subordine/coordonare/autoritate instituții publice/entități
publice, inclusiv instituțiile publice asimilate, cărora le sunt
incidente prevederile alin. (1) au obligația de a finaliza procesul
de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate
prin aprobarea noilor organigrame, state de funcții, regulamente
de organizare și funcționare, precum și orice alte documente
care sunt necesare. În urma procesului de desființare/
reorganizare/fuzionare sau transfer de activitate pot fi păstrate
structuri organizatorice fără personalitate juridică, astfel încât
anumite categorii de activități să nu fie afectate, cu condiția
îndeplinirii prevederilor alin. (3) lit. a) și b).
(8) Guvernul României poate aproba prin memorandum
excepții de la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau
transfer al activității către alte structuri organizatorice pentru
instituțiile publice/entitățile publice, numai în situațiile în care
activitatea instituțiilor publice/entităților publice este considerată
unică.

(9) În sensul alin. (8), activitatea unei instituții publice/entități
publice este considerată unică dacă îndeplinește una din
următoarele condiții:
a) activitatea desfășurată de instituția publică/entitatea
publică este unică prin specificul său;
b) sunt instituții publice/entități publice care reprezintă
elemente de identitate națională a României;
c) impactul procesului de comasare/desființare/
reorganizare/fuzionare sau transfer al activității este major
asupra mediului educațional, cultural, economico-social ori
asupra identității etnice a minorității/minorităților naționale.
(10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) instituțiile
publice din domeniul culturii de interes județean și local, precum
și instituțiile publice din domeniul culturii care au fost înființate ca
urmare a unor legi speciale, acorduri internaționale sau ca
urmare a primirii unor donații cu sarcini, instituții care
susțin/promovează identitatea minorităților naționale, instituțiile
prefectului, structurile cu organizare militară/de poliție, cluburile
sportive de interes național și local, precum și orice alte instituții
publice care se aprobă prin memorandum de către Guvernul
României.
(11) Prin excepție de la termenul prevăzut la alin. (1), pentru
instituțiile publice/entitățile publice, inclusiv instituțiile publice din
domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale,
culturii, precum și din alte domenii aprobate prin memorandum
de Guvernul României termenul de intrare în vigoare pentru
procesul de comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau
transfer al activității este data de 1 ianuarie 2025.
(12) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instituțiile publice
care au peste 50 de posturi aprobate și își desfășoară activitatea
în același domeniu de activitate se pot desființa/reorganiza/
fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte
structuri organizatorice, inclusiv către structurile organizatorice
aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților
administrației publice locale/centrale/județene, prin modificarea
corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a
regulamentelor de organizare și funcționare, cu aprobarea
Guvernului României sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor
locale/județene.

Art. XXXI. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, numărul consilierilor din cadrul cabinetelor
președinților consiliilor de administrație, președinților,
vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali
adjuncți, precum și din alte cabinete ale conducătorilor de la
nivelul operatorilor economici se reduce cu 50% din numărul de
posturi aprobate.

Art. XVII. — (1) Posturile vacante din statele de funcții
aprobate potrivit legii la data intrării în vigoare a prezentei legi,
cu excepția celor din cadrul unităților administrativ-teritoriale și
subdiviziunilor acestora, se desființează.

Art. XL. — (1) Cheltuielile privind drepturile de
hrană/indemnizația de hrană/tichete de masă/norma de hrană,
indiferent de denumirea acestora, stabilite conform
reglementărilor legale sau conform contractelor colective de
muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim
brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019,
actualizată cu indicele prețului de consum comunicat de
Institutul Național de Statistică. Actualizarea acestor drepturi se
face începând cu luna ianuarie 2025.
(2) Cheltuielile privind voucherele de vacanță sau alte
drepturi acordate conform reglementărilor legale sau
contractelor colective de muncă nu pot depăși anual, în perioada
1 ianuarie 2024 — 31 decembrie 2026, contravaloarea a
1.600 lei/an/persoană.

Art. XLII. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi achiziția de aparate de telefonie mobilă de către
operatorii economici nu poate depăși cuantumul de maximum
500 lei exclusiv TVA/aparat de telefonie mobil achiziționat.
(2) Cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă
decontat din fondurile operatorilor economici sunt de maximum
35 lei exclusiv TVA/lună/aparat de telefonie mobilă.
(3) Eventualele depășiri ale costului de achiziție pentru
aparatele de telefonie mobilă sau ale costurilor cu abonamentele
lunare de telefonie mobilă sunt suportate de personalul încadrat
beneficiar al serviciilor de telefonie mobilă.

Descentralizarea unor servicii publice
Art. LV. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a legii
prevăzute la alin. (4), serviciile publice aflate în coordonarea/
subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se
transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea consiliilor
județene.
(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în
coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice
centrale în sensul alin. (1) următoarele:
a) direcțiile județene de familie și tineret care se află în
subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse;
b) direcțiile județene de sport care se află în subordinea
Agenției Naționale pentru Sport;
c) palatele copiilor/cluburile elevilor și patrimoniul aferent
aflate în subordonarea Ministerului Educației.
(3) Odată cu descentralizarea serviciilor publice prevăzute la
alin. (2) și transferul activității acestora către autoritățile publice
județene are loc și transferul de patrimoniu, precum și al
fondurilor necesare pentru a asigura funcționarea
corespunzătoare a acestora.
(4) Preluarea personalului încadrat pe posturi, a
patrimoniului, activitățile și responsabilitățile transferate,
fondurile necesare care urmează a fi alocate se vor face prin
lege la propunerea Guvernului României și inițiativa ministerelor
de linie care au în responsabilitate coordonarea serviciilor
publice menționate la alin. (2).
(5) Serviciile publice descentralizate potrivit alin. (2) se află
în coordonarea metodologică a ministerelor de linie și
subordonarea autorităților administrației publice județene și
implementează politicile și strategiile publice de interes național,
inclusiv programe naționale care sunt date în implementare
direcțiilor județene.
(6) Prevederile art. 77 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, referitoare la regimul
juridic al descentralizării se aplică în mod corespunzător.

Art. LXXI. — (1) În anul 2023, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei legi, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor,
compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului
de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar,
solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice se stabilește în condițiile art. 1 alin. (5) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 168/2022.
(2) În situația în care cuantumul sporului pentru condiții
periculoase sau vătămătoare, respectiv al sporului pentru
condiții de muncă vătămătoare, stabilit potrivit alin. (1),
depășește nivelul maxim reglementat prin Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum
și cu modificările aduse prin prezenta lege, acesta se stabilește
la nivelul prevăzut de legea-cadru.

Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – Legea nr.296/2023:

Monitorul Oficial

Sindicatul Național Sport și Tineret: Ne pregătim pentru impact!