„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Legea nr.151/2020, publicată în Monitorul Oficial

Hărțuirea și discriminarea salariaților, aspru pedepsite

Codul muncii a suferit unele modificări odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.151/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.658 din 2020. Astfel, discriminarea și hărțuirea angajaților vor fi sancționate conform prevederilor acestei legi cu amenzi cuprinse între 1.000 de lei și 20.000 de lei.
Principalele prevederi:
  1. Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată.
  2. Discriminarea directă reprezintă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiată pe unul sau mai multe dintre criteriile de mai sus, care are ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
  3. Discriminarea indirectă reprezintă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile menționate mai sus, în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.
  4. Hărțuirea constă în orice tip de comportament dintre cele menționate mai sus care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Potrivit noii legii ”Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare. Hărțuirea constă în orice tip de comportament care are ca scop sau ca efect lezarea demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator”.

De reținut:

  • prin această lege hărțuirea, discriminarea prin asociere și victimizarea sunt acum definite în Codul muncii și pot fi constatate mai ușor de autoriăți sau instanțe,
  • hărțuirea este definită expres în Codul muncii, în urma modificărilor de mai sus, ca “orice tip de comportament care are la bază unul  dintre criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea  demnității unei persoane și duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator”,
  • discriminarea prin asociere a fost introdusă și definită ca “orice act sau faptă de discriminare săvărșită împotriva unei persoane care, deși nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparținând unei astfel de categorii de persoane”.

LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003-Codul muncii

Rugăm membrii SNST să sesizeze imediat organizația în cazul în care se află într-o situație discriminatorie legată de locul de muncă sau sunt victime ale hărțuirii de orice fel. Sindicatul va asigura asistența, sprijin juridic și va sesiza autoritățile în vederea înlăturării oricăror forme de abuz, dar și sancționarea acestor comportamente și răspunderea celor vinovați în fața instanțelor de judecată.
.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Legea nr.151/2020, publicată în Monitorul Oficial