„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Întâlnire de gradul zero la Agenția Națională pentru Sport. Memoriul transmis Guvernului

SGG - MFTES - ANS - ANFP - DJST - DJFT - SNST

La sediul Agenției Naționale pentru Sport a avut loc astăzi o întâlnire cu conducerea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, precum și a nouă structuri județene din subordinea celor două instituții, cu participarea reprezentanților Secretariatului General al Guvernului, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ai Sindicatului Național Sport și Tineret.
.
La întâlnirea la care au luat parte reprezentanții SGG, Carmen Haralambie și Daniel Capotă, au participat Elisabeta Lipa, președintele Agenției Naționale pentru Sport, Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Felix Cozma, președintele ANFP, Andy Nagy, președintele SNST, dar și înalți funcționari publici de la nivelul ANS și MFTES, precum și personal de specialitate din instituțiile precizate.
Au fost reprezentate și structurile județene subordonate Agenției Naționale pentru Sport și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din județele Buzău, Dâmbovița, Prahova, Sibiu, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Bihor și Tulcea, prin directorii structurilor menționate.
.
Obiectivul acestei întâlniri a fost clarificarea aspectelor referitoare la Protocolul de predare-primire a personalului la nivelul structurilor subordonate Agenției Naționale pentru Sport, respectiv Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse din mai multe județe.
.
În cadrul discuțiilor, au fost abordate probleme la nivelul întregului context generat de separarea componentei de tineret: patrimoniul și transferul acestuia între cele două instituții, drepturile salariale ale angajaților din structurile teritoriale subordonate, documentația necesară avizării noilor structuri și responsabilitatea privind asumarea acesteia, aspectele care generează blocaje și modalitățile posibile de soluționare a acestor situații etc.
.
Părțile implicate au agreat faptul că situația generală este una fără precendent, iar sub îndrumarea Secretariatului General al Guvernului, a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și cu consultarea Sindicatului Național Sport și Tineret, vor depune în continuare toate diligențele pentru soluționare. Sursa: Comunicat ANS
.
La finalul întâlnirii, reprezentantul SGG a primit un Memoriu în care se arată situația existentă în Sport și Tineret. Mai jos, extrase din documentul transmis în atenția Domnului Mircea Abrudean, Secretar general al Guvernului, referitor la situația Direcțiilor Județene de Sport și Tineret:

Potrivit prevederilor OUG nr. 121/2021

  • Art.3 alin(1) prin care „Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Tineretului și Sportului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unor părți de patrimoniu prevăzute la alin. (2) și transmiterea acestor părți către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse care se înființează.”
  • Art.3 alin(2) lit b) prin care „Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse preia de la Ministerul Tineretului și Sportului activitățile, posturile, personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului.”
  • Art.4 alin(8) prin care „Direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul tineretului și transmiterea acestei părți către direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București, care se înființează. Direcțiile județene pentru familie și tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret a Municipiului București preiau activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul tineretului, inclusiv personalul aferent structurilor-suport.”
  • Art.4 alin(11) prin care „Ca urmare a divizării parțiale conform alin. (8), direcțiile județene de tineret și sport, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București își schimbă denumirea în direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii şi subvenții acordate de la bugetul de stat, care rămân în subordinea Ministerului Sportului, cu păstrarea activităţii, programelor, personalului şi patrimoniului din domeniul sportului.”
  • Art.8 alin (2) prin care „In termen de 30 zile lucrătoare de la data de intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, ministerele/instituțiile prevăzute la alin.(1) preiau, pe bază de protocol predare-primire, execuția bugetară pe anul 2022 până la data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2022, numărul de posturi, personalul preluat, structurile de personal preluate și drepturile salariale aferente, precum și patrimoniul. Predarea-preluarea patrimoniului se efectuează pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art.28 alin. (1˄1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

În baza acestei Ordonanțe de Urgență s-au adoptat Hotărâri de Guvern privind organizarea și funcționarea direcțiilor fie de sport, fie de familie și tineret, în speță HG 197/2022 și HG 198/2022.

Potrivit HG 197/17.02.2022, art. 8 „Încadrarea personalului în numărul de posturi din noile structuri organizatorice se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Se constată că în anul 2023, atunci când se emite H.G. nr. 139/15.02.2023 privind modificarea H.G. nr. 22/2022 și H.G. nr.25/2022 precum și art. 3, alin 1 din H.G. nr. 197/2022, că deși la art. IV – „Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat atât pentru DJS-uri cât și pentru DJFT-uri se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri” aceste prevederi legale nu s-au respectat.

Aflăm în 17 mai 2023 că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a emis Ordine de înființare a Direcțiilor Județene de Familie și Tineret deși nu mai exista bază legală în vigoare, toate termenele fiind depășite, iar Hotărârile de Guvern devenind caduce (lipsite de efect juridic).

În ceea ce privește regimul juridic aplicabil categoriilor de personal, acestora li se aplică prevederile O.U.G. nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art.506 alin.6 sau art. 507, coroborate cu art.551 alin (3) – funcționarii publici și personalul contractual pot fi transferați sau mutați doar cu acordul lor scris, iar prin această împărțire nu se respectă voința lor.

Având în vedere adresa A.N.F.P. nr.16539 conexat cu 16797/2023 și în baza Ordinului A.N.F.P. nr. 1886/2019 cu privire la aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului A.N.F.P., precum și a modalității de transmitere a acestora de către instituțiile publice, documentele necesare obținerii avizului trebuie să poarte numele și prenumele, funcția deținută și semnătura electronica calificată, sau după caz, olografă în original a conducătorului instituției publice solicitante.

Intervine întrebarea: dacă la data de 17.05.2023, Direcțiile județene de Familie și Tineret obțin avizul A.N.F.P. pe statele de funcții, iar ordinele de numire ale directorilor executivi ai D.J.F.T-urilor sunt din data de 14.07.2023, cine a semnat olograf și cu semnătura digitală statele de funcții și cum a emis A.N.F.P. avizul?

În ultimul paragraf menționat în adresa A.N.F.P. mai sus amintită, se condiționează avizarea statelor de funcții ale Direcțiilor Județene de Sport de semnătura olografă a directorului Direcțiilor Județene de Sport. Considerăm că A.N.F.P. nu a aplicat unitar prevederile Ordinului nr.1886/2019.

Supunem atenției Guvernului României și modalitatea înființării Direcțiilor Județene de Familie și Tineret fără a deține un sediu social, mai mult decât atât făcându-se presiuni să primească spații prin încheierea unui contract de comodat între Direcțiile Județene de Sport și Tineret și o persoană fizică (directorul executiv al DJFT), în vederea înregistrării acestor instituții la Administrațiile Județene ale Finanțelor Publice.

Prin adresa comună MFTES – ANS cu nr. 45/6.10.2023 se solicită să semnăm un protocol de predare-primire a personalului și patrimoniului, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 din O.U.G. nr.121/2021 în condițiile în care termenul de semnare a acestui document era 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, iar Direcțiile Județene de Sport și Tineret nu au primit proceduri clare cu privire la situația patrimoniului.

Ținem să precizăm că nu avem cunoștință de existența unui protocol cadru de predare-preluare între Ministerul Sportului / SGG prin ANS și MFTES.

Conform art. 4, alin.(8) din OUG 121/2021 înființarea Direcțiilor Județene de Familie și Tineret este condiționată de desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalul din domeniul tineretului.

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și Sportului cu completări și modificări ulterioare, care la capitolul DEFINIȚII, definește  baza sportivă -­ amenajare specifică ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport, coroborat cu art.80 alin(11) prin care „Unităţile de administrare a bazelor sportive din subordinea Direcţiilor pentru Tineret și Sport Județene, respectiv a municipiului București, funcționează ca unități fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate administrarea şi întreţinerea bazelor sportive de interes naţional, precum şi prestarea de servicii pentru activitatea sportivă şi de tineret.

De asemenea menționăm că în legislația specifică tineretului nu sunt definite clar ce reprezintă un centru de agrement / tabără școlară, sau că acestea se referă la patrimoniul destinat exclusiv tineretului; nu există o Lege a Taberelor sau a centrelor de agrement.

Vă rugăm să clarificați care este patrimoniul aflat în administrarea A.N.S. prin DJST –uri (așa cum reiese din O.U.G. nr.59/2023) care urmează a fi transmis pe bază de protocol către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și care este patrimoniul care va fi păstrat de Agenția Națională pentru Sport pentru a se putea astfel clarifica și situația personalului, deoarece există riscul transferului de personal fără a avea obiectul muncii la D.J.F.T-uri, iar D.J.S-urile în imposibilitatea administrării corespunzătoare a patrimoniului.

Totodată conform art. 2 alin. (1) si (2) din  H.G. nr.1705/2006 precum si O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ – art. 298 și 299, darea în administrare a bunurilor imobile proprietate publică a statului se face prin Hotărâre a Guvernului prin care se constituie dreptul de administrare și care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

  1. datele de identificare ale bunului ce face obiectul dării în administrare și valoarea de inventar
  2. destinația bunului care face obiectul dării în administrare,
  3. termenul de predare-primire a bunului.

Până la acest moment nu a fost emisă nicio Hotărâre de Guvern cu privire la transferul patrimoniului pentru a avea baza legală a scoaterii lui din situațiile contabile.

De asemenea atragem atenția asupra faptului ca H.G. nr.1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, nu a fost actualizat, iar Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nu a intrat în procedura de autorizare pentru a deveni administrator de bunuri din domeniul public al statului.  Vezi cazul Caselor de Cultură ale Studenților pentru care a fost semnat Protocol de predare-preluare de la M.S. la M.F.T.E.S, care nu a produs efecte asupra situației patrimoniale.

Observăm că M.F.T.E.S. a reușit să găsească directori pentru Direcțiile Județene de Familie și Tineret doar în 7 județe, dar nu a finalizat operaționalizarea acestor unități. De asemenea nu se cunosc criteriile pe baza cărora au fost alese aceste județe. Totodată vă informăm că aceste instituții publice nou-înființate aveau obligația depunerii situațiilor financiare la data de 30.09.2023, obligație ce nu a fost legal îndeplinită.

Considerăm că această reorganizare prin divizare parțială trebuia să se facă unitar în toate județele și în același timp.

Față de cele mai sus menționate, SNST solicită directorilor executivi ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret să nu semneze Protocoale de predare – primire a personalului și patrimoniului, să nu își asume răspunderea acestor decizii și să nu pună în pericol salariile personalului subordonat.

Având în vedere situația actuală apreciem imposibilă reorganizarea acestor instituții și solicităm revenirea de urgență la situația inițială, conform O.U.G. nr.15/2010 – existența Direcțiilor Județene de Sport și Tineret, formulă care s-a dovedit a fi eficientă și care a funcționat mai bine de 13 ani.

Sindicatul Național Sport și Tineret: Întâlnire de gradul zero la Agenția Națională pentru Sport. Memoriul transmis Guvernului