„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Incompatibilitate și conflict de interese la Ministerul Sportului

Sesizare către Agenția Națională de Integritate și Corpul de control al Premierului

Renta viageră, premierile și sumele acordate ca beneficii directe pentru Eduard Novak, încalcă mai multe dispoziții legale, iar conflictul de interese în care se află acesta a fost sesizat la Agenția Națională de Integritate și Corpul de control al Prim-Ministrului.

1. Renta viageră

În urma verificării cadrului normativ în vigoare, SNST a constatat că renta viageră acordată ministrului Novak încalcă mai multe dispoziții legale, atât în ceea ce privește conflictul de interese existent între funcția de ministru al Sportului pe care o ocupă numitul Novak Carol-Eduard și calitatea sa de sportiv de performanță care primește renta viageră.

Art. 70 din Legea nr. 161/2003 prevede că „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.” Așadar, este evident faptul că acordarea rentei viagere sportivului Novak Carol-Eduard de către aceeași persoană, dar cu altă calitate, aceea de ministru al Sportului nu poate delimita în totalitate interesul public al exercitării funcției de ministru de interesul personal al sportivului de a obține acest beneficiu.

Se impune a se constata lipsa de imparțialitate în stabilirea rentei viagere și interesul personal evident al numitului Novak Carol-Eduard care a încălcat cu bună-știință regulile referitoare la conflictul de interese în care s-ar putea afla un membru al Guvernului față de deciziile luate în exercitarea funcției. Nu pot fi ignorate nici eventualele implicații penale ale acțiunilor Ministrului Sportului față de sportivul cu aceeași identitate. Art. 301 alin. (1) din Codul penal prevede că fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obţinut un folos patrimonial pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică pe o perioadă de 3 ani.”

Etic, moral și legal ar fi fost ca Novak să depună cererea de acordare a rentei viagere după terminarea mandatului de ministru.

2. Conflictul de interese

În luna iunie 2022, Clubul Sportiv Intersport Miercurea Ciuc a primit din partea Federației Române de Ciclism suma de 108.000 lei pentru organizarea unor competiții sportive (la acest club este dovedit interesul direct al lui Novak de a finanța activitatea). Concret, sumele de bani acordate care au circulat între Ministerul Sportului, Federația Română de Ciclism și C.S. Intersport Miercurea Ciuc au avut următorul parcurs: 1. Federația Română de Ciclism a transferat 100.000 de lei către C.S. Intersport Miercurea Ciuc în data de 1 iunie, sub justificarea că reprezintă „Pachet de organizare eveniment sportiv ciclism Tour of Szeklerland” și 2. Federația Română de Ciclism a transferat 8.000 de lei către C.S. Intersport Miercurea Ciuc în data de 9 iunie pentru organizarea Cupei Naționale a României de Șosea pentru copii, etapa a 3-a.

Având în vedere că de pe urma acestor finanțări profită în mod direct membrii familiei ministrului Novak Carol-Eduard se impune a se constata dincolo de orice îndoială rezonabilă conflictul de interese existent. Concret, printre atribuțiile Ministerului Sportului condus de numitul Novak Carol-Eduard se află și: avizarea Calendarului de acțiuni sportive ale tuturor federațiilor sportive naționale cu care are contract de finanțare Ministerul Sportului, inclusiv cu Federația Română de Ciclism; finanțarea calendarului de acțiuni sportive; aprobarea și semnarea direct de către Ministrul Sportului a acțiunilor sportive.

Or, este contrar normelor legale privind transparența în exercitarea demnităților publice, menite să prevină și să combată conflictele de interese, ca un ministru în funcție să susțină financiar, în mod direct, activități care profită atât acestuia, cât și rudelor sale.

O altă dovadă clară a conflictului de interese și a incompatibilității existente o reprezintă faptul că ministrul Novak Carol-Eduard a acordat în anul 2021, din bani publici, un buget majorat Federației Române de Ciclism pentru a acoperi prejudiciile aduse acesteia prin acumularea de datorii imense în cei 8 ani în care a exercitat funcția de președinte al federației (document). Practic, ministrul Novak Carol-Eduard s-a folosit din nou de calitatea deținută în interes personal, respectiv în interesul de a stinge datoriile acumulate de F.R. Ciclism pe timpul mandatului său de Președinte al acesteia.

Regulile privind conflictul de interese prevăzute de art. 72 din Legea nr. 161/2003 statuează că „persoana care exercită funcţia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau funcţii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligată să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu ia sau să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I.”

3. Majorare cu dedicație

La inițiativa și propunerea ministrului Sportului, Novak Carol-Eduard, care avea un interes personal și direct de a își acorda premii într-un cuantum cu mult peste cele atribuite pentru alte competiții sportive, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 901/19.08.2021, care a suplimentat cu 100% premiul primit de Novak.

Așadar, ministrul Novak-Carol Eduard a inițiat, o schimbare a legislației prin introducerea unor prevederi de natură a-i aduce un beneficiu direct și personal, având strict un interes propriu și nu pentru a respecta și recompensa în mod echitabil performanța sportivă în general. Numai în anul 2021, atunci când i-a fost acordat un premiu și sportivului Novak Carol-Eduard, premiile au atins cel mai mare nivel acordat într-o țară din Europa pentru o medalie obținută la Jocurile Olimpice/Paralimpice.

Modificarea legislativă a avut un caracter temporar, justificat doar prin prisma faptului că ministrul Novak Carol-Eduard a obținut o medalie de argint la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020. Cuantumul premiilor acordate sportivilor de performanță nu a fost menținut în anul următor și nici nu s-a dispus recalcularea premierilor aflate deja în plată. Astfel, pentru aceeași categorie de subiecți vizați de normele financiare intervine o vădită discriminare deoarece nu poate fi identificat un criteriu obiectiv și rațional care să justifice creșterea sumelor acordate cu titlu de premiu sportivilor de performanță cu rezultate similare doar pentru anul 2021, atunci când a participat la competiția vizată și numitul Novak Carol-Eduard, Ministrul Sportului.

Este, așadar, evident faptul că ministrul nu a urmărit decât satisfacerea unui interes personal și obținerea unor foloase materiale necuvenite și vădit injuste față de beneficiile acordate altor sportivi de performanță pentru rezultate similare.

4. Incompatibilitatea – ministru / sportiv de performanță

Cu privire la incompatibilitatea dintre funcția de ministru și calitatea de sportiv de performanță, dispozițiile art. 84 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 prevăd că „membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.”

Prin urmare, calitatea de sportiv de performanță este incompatibilă cu funcția de ministru al Sportului pe care acesta o ocupă, nu doar prin prisma domeniilor prevăzute expres și limitativ de lege în care ar putea exercita activități membrii Guvernului, dar și din cauza faptului că la nivelul Ministerului Sportului se adoptă decizii care privesc activitatea sportivă și sportivii de performanță, printre care se află și numitul Novak Carol-Eduard care, așa cum am arătat, nu a ezitat să se folosească de funcția pe care o ocupă pentru a-și acorda beneficii personale nelegale.

În „Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese” elaborat de Agenția Națională de Integritate se statuează că un conflict de interese implică o contradicție „între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui oficial public. Conflictul de interese apare atunci când interesele oficialului public ca persoană privată influenţează sau ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.”

Mai departe, A.N.I. analizează pe rând componentele definiției mai sus citate, astfel:

  • „Participarea la luarea unei decizii – această condiţie este îndeplinită atât atunci când decizia depinde exclusiv de voinţa oficialului public în cauză, cât şi atunci când acţiunea oficialului public respectiv reprezintă doar o verigă din procesul de luare a deciziei. Condiţia este îndeplinită şi atunci când oficialul public este parte a unui organism colectiv care decide prin vot, iar acesta participă la dezbateri şi la vot;
  • Existenţa unui interes personal – acesta poate fi reprezentat de un beneficiu pe care oficialul public sau o persoană apropiată acestuia îl obţine ca urmare a deciziei luate. Aşadar, pentru a se afla într-un conflict de interese, oficialul public trebuie să ia parte la luarea unei decizii care să îi afecteze un interes personal.”

Analizând aceste informații, este evident faptul că ministrul Novak Carol-Eduard nu doar că a participat, ci chiar a decis în mod discreționar să acorde beneficii personale sportivului Novak Carol-Eduard, încălcând astfel regulile de conduită la care cetățenii se așteaptă din partea oficialilor publici, și anume de a exercita în mod transparent şi echidistant atribuţiile funcției pe care o ocupă.

Faptele acestuia sunt cu atât mai grave cu cât mai mulți oameni din sport, antrenori și sportivi de performanță, salariați din minister, federații și cluburi sportive, reclamă faptul că actualul ministru a blocat premierile pentru rezultatele deosebite obținute de alți sportivi, însă pentru beneficiile personale nu s-a aplicat aceeași regulă.

Pentru a fi remediată această situație și a fi reparat prejudiciul cauzat bugetului de stat este necesar a se constata faptul că toate actele care au stat la baza acordării rentei viagere sportivului Novak Carol-Eduard, a premiului pentru participarea la Jocurile Paralimpice de la Tokyo 2020, a acordării veniturilor către Clubul Sportiv Intersport Miercurea Ciuc, precum și a stabilirii celorlalte beneficii în interesul personal al ministrului Novak Carol-Eduard sunt lovite de nulitate absolută, în conformitate cu dispozițiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 161/2003. Având în vedere toate aceste incompatibilități și ilegalități, SNST a transmis o cerere prealabilă Ministerului Sportului și a sesizat Agenția Națională de Integritate și Corpul de control al Premierului.

Este de neacceptat ca un ministru care ar trebui să apere în primul rând interesele sportivilor să își acorde direct și prin rudele sale anumite beneficii de natură patrimonială la un nivel care să prejudicieze vădit bugetul de stat, și toate astea în timp ce blochează ilegal toate premierile și bugetele pentru sportivi, activități și unitățile din subordonarea sa.

Echipa SNST

*Devenim prioritate prin atitudine!

Sindicatul National Sport si Tineret
Afiliat Publisind
Membru Blocul National Sindical – BNS –

Sindicatul Național Sport și Tineret: Incompatibilitate și conflict de interese la Ministerul Sportului