„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Identificarea nevoilor actuale și a propunerilor de sprijin

Modernizarea și îmbunătățirea dialogului social pe piața muncii în cadrul SNST

Pentru a avea o imagine clară a tot ceea ce este necesar organizației, SNST a apelat la profesioniști din afara organizației. Printr-un serviciu externalizat, s-a realizat un Studiu privind identificarea nevoilor actuale și a propunerilor menite să sprijine modernizarea și îmbunătățirea dialogului social pe piața muncii în cadrul Sindicatului Național Sport și Tineret – studiu realizat în cadrul în cadrul apelului „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații”, Program: „Programul Educație și Ocupare” (PEO) 2021-2027, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii”, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)”.

Raportul final se bazează pe o cercetarea sociologică complexă, de tip anchetă prin chestionar și cercetare calitativă (interviuri semi-structurate de profunzime și focus-grupuri) în vederea analizei capacității Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST) în a se implica în Dialogul Social și Negocierea Colectivă, dar și potențialul de creștere al acestuia în raport cu nevoile membrilor şi contextul naţional în privinţa dialogului social.

Obiectivele acestei cercetări au fost de a identifica nivelul de implicare al sindicatului în dialogul social și negocierea colectivă, planurile de viitor ale sindicatului, resursele necesare pentru o mai bună implicare în dialogul social, identificarea direcțiilor strategice pe termen scurt și mediu actuale ale organizației sindicale precum si noi direcții strategice, evaluarea cadrului partenerial național și local existent și propunerile de extindere/consolidare a acestora: ex: negocierea contractelor colective de muncă/acordurilor colective de muncă, instruiri/formare, campanii IEC, workshop-uri, evaluarea nivelului de digitalizare și identificarea nevoilor de îmbunătățire a capacității organizației sindicale.

Cercetarea realizată a fost necesară pentru a fundamenta cererea de finanțare în cadrul apelului de proiecte în domeniul dialogului social și formării profesionale, numit PEO (Programul Educație și Ocupare).

Sindicatul Naţional Sport şi Tineret este constituit din profesioniştii domeniilor sport, tineret, cultură, educaţie şi administraţie publică pentru ca aceştia să își poată exprima şi să își poată împlini dorinţele, să facă propuneri şi să găsească soluţii, într-un mod instituţional şi organizat, sub protecţia unui sindicat important şi puternic.

Acţiunile SNST încurajează implicarea în mişcarea sindicală a angajaţilor din Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație Publică, pentru recunoaşterea drepturilor şi a competenţelor profesionale. Sindicatul se implică în elaborarea de studii de specialitate, formarea profesională continuă, dar si promovarea liberei iniţiative, a libertăţii de exprimare şi asigurarea unităţii de acţiune a membrilor sindicatului. Principiile în baza cărora SNST îşi desfășoară activitatea sunt:

 • RESPECTUL,
 • UNITATEA,
 • INIȚIATIVA și
 • SOLIDARITATEA.

Obiectul contractului a fost reprezentat de realizarea unei analize de nevoi extinse în vederea fundamentării măsurilor propuse spre finanțare și elaborarea Cererii de finanțare și transmiterea acesteia în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Analiza de nevoie a avut următoarele obiective, fundamentale pentru fundamentarea cererii de finanțare și implementarea proiectului:

 • Identificarea direcțiilor strategice pe termen scurt și mediu actuale ale beneficiarului;
 • Identificare de noi direcții strategice
 • Identificarea grupului țintă implicat în implementarea și urmărirea direcțiilor strategice;
 • Evaluarea competențelor actuale ale grupului țintă și definirea/furnizarea de noi competențe necesare pentru atingerea direcțiilor strategice propuse;
 • Evaluarea cadrului partenerial național și local existent și realizarea de propuneri de extindere/consolidare a acestora: ex: negociere CCM, instruiri/formare, campanii IEC, workshop uri.
 • Identificarea măsurilor de acțiune care pot fi realizate prin implementarea unui Proiect;
 • Identificarea și propunerea participanților / echipei de proiect;
 • Determinarea bugetului necesar și verificarea/corelarea cu sursa de finanțare disponibilă;
 • Identificarea mecanismului prin care se va asigura menținerea serviciilor/pachetului de măsuri în perioada de sustenabilitate și prezentarea măsurilor de monitorizare.

Pentru realizarea analizei de nevoi extinse au fost realizate următoarele activități:

 • realizarea metodologiei și instrumentelor pentru realizarea analizei de nevoi (chestionar, ghid interviu si ghid focus grup)
 • culegerea de date componenta calitativă interviuri în profunzime și întâlniri de grup (focus grupuri)
 • culegerea de date componenta cantitativă chestionare online aplicate la nivelul unui eșantion reprezentativ pentru membrii de sindicat cu o marjă de eroare de maxim ± 5%,
 • analiza rezultatelor celor două componente
 • realizarea raportul studiului / analiza de nevoi.

Analiza de nevoi extinsă a răspuns următoarelor teme: identificarea informațiilor de bază despre grupul țintă vizat, sectorul de activitate economică în care activează, forma de organizare juridică, mărimea organizației, profilul membrilor organizației, ac tivități și acțiuni propuse pentru implementare și identificarea nevoilor.

Populația țintă a studiului (analizei de nevoi) a fost formată din membri/reprezentanți ai organizației sindicale/patronat/autoritate publică cu relevant pentru scopul și obiectivele proiectului.

Cererea de finanțare a fost fundamentată pe analiza extinsă a nevoilor și realizată în conformitate cu legislația în vigoare și normele obligatorii cuprinse în Ghidul Condiții Generale PEO & Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II Federații“.

Toate activitățile din cadrul studiului sociologic din cadrul analizei de nevoi au fost realizate în conformitate cu principiile ESOMAR iar pe tot parcursul derulării contractului s a asigurat faptul ca normele etice ESOMAR sunt respectate. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR. Toate persoanele participante la cercetarea sociologică realizată pentru raportul analizei de nevoi au fost informate despre modalitățile de prelucrare a datelor personale iar participarea la analiza de nevoi s a realizat pe bază de consimțământ. Au fost de asemenea respectate toate normativele și prevederile legale cuprinse în Ghidul Condiții Generale PEO & Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II Federații“.

***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Identificarea nevoilor actuale și a propunerilor de sprijin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *