„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contractul colectiv la nivel de unitate

SNST - partener de dialog social cu angajatorii

Prin Contractele colective de muncă încheiate de SNST la nivel de unitate, salariații beneficiază de o protecție suplimentară a locurilor de muncă și a drepturilor lor. Aceasta înseamnă că membrii noștri vor avea un cadrul legal solid pentru a se apăra și a beneficia de drepturile legale, condiții de muncă adecvate, zile suplimentare de concediu de odihnă și zile libere pentru situații familiale deosebite.
Codul muncii, Art. 229, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.
Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale”.
Înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unitate se face la inspectoratele teritoriale de muncă (ITM), iar cele încheiate la nivelul grupurilor de unităţi și/sau al sectoarelor de activitate se înregistrează la Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale.
*SNST: Sport, Tineret, Cultură, Educație și Administrație publică
SNST continuă negocierile pentru încheierea Contractelor colective la nivelul tuturor unităților din domeniile noastre de activitate, obiectivul propus este acela de a avea CCM în toate grupele.

La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor colective de muncă părţile sunt egale şi libere.

Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:

  1. pentru toţi angajaţii/lucrătorii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel;
  2. pentru toţi angajaţii/lucrătorii încadraţi în unităţile care fac parte din grupul de unităţi pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă şi care sunt semnatare ale contractului.

Conform normelor actuale, toate documentele se completează în trei exemplare originale, urmând ca după verificarea și înregistrarea la ITM să rămână câte un exemplar pentru fiecare parte: unitatea angajatoare, inspectoratul de muncă și sindicat. Primul pas pentru a ajunge la negocieri cu angajatorul este ca sindicatul să obțină reprezentativitatea la nivelul unității.

***
Pe parcursul derulării Proiectului SNST vor fi create instrumente de monitorizare a modului în care se negociază, se aplică și se respectă prevederile contractelor colective de muncă și vor fi puse la dispoziția organizațiilor sindicale și a membrilor acestora o serie de servicii dedicate: de informare și consiliere în domeniul dialogului social și al relațiilor de muncă, de asistență în procesul de negociere colectivă, de formare și de instruire.
Totodată, se vor derula la nivel național campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la rolul și importanța dialogului social și a implicării partenerilor sociali în crearea și consolidarea unor mecanisme eficiente care să contribuie la dezvoltarea pieței muncii.
***
Program: Educație și Ocupare
Cod SMIS: 306166
INSTITUȚIA: AM_PEO_Autoritatea de Management pentru Program Educație și Ocupare
Cod apel: PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 Cod proiect: 306166 Versiune CF: 4
Titlu Proiect: Modernizarea și consolidarea parteneriatuluisocial
Titlu Apel: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații
Componente proiect:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
Obiectiv specific: ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contractul colectiv la nivel de unitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *