„Devenim prioritate prin atitudine!!!”

Contract colectiv – CCSS Tei / SNST

2021 - 2023

Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei are primul său Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, conducerea unității și Sindicatul Național Sport și Tineret au o convenție scrisă pentru următorii doi ani.

După ce SNST a obținut în instanță reprezentativitatea la nivel de unitate – CCSS Tei, a fost transmisă solicitarea inițierii negocierii CCM, au avut loc întâlnirile s-au propus drafturile de lucru, și astăzi, 28 septembrie 2021, au fost semnate documentele și înregistrate de ITM București.

Codul muncii, Art. 229, defineşte contractul colectiv ca fiind „convenția încheiată în formă scrisă între angajator sau organizația patronală, de o parte, și salariați, reprezentați prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condițiile de muncă, salarizarea, precum și alte drepturi și obligații ce decurg din raporturile de muncă”.

Legea Dialogului Social defineşte contractul colectiv de muncă la art.1 lit. i) ca fiind „convenția încheiata în formă scrisă între angajator sau organizația patronală și reprezentanții angajaților, prin care se stabilesc clauze privind drepturile și obligațiile ce decurg din relațiile de muncă. Prin încheierea contractelor colective de muncă se urmărește promovarea și apărarea intereselor părților semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de muncă, în vederea asigurării păcii sociale”.

În conformitate cu art.143 (2) din Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului social, pentru înregistrarea unui Contract colectiv de muncă la nivel de unitate la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) sunt necesare următoarele documente:

  1. contractul colectiv de muncă, în original, redactat în atâtea exemplare câte părţi semnatare sunt, plus unul pentru depozitar;
  2. dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
  3. împuternicirile scrise pentru reprezentanţii desemnaţi în vederea negocierii;
  4. dovezile de reprezentativitate ale părţilor;
  5. procesele verbale ale ședințelor de negociere.

Dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 6 luni.

     ? Adeziune online

Sindicatul Național Sport și Tineret: Contract colectiv – CCSS Tei / SNST